ShareScandinavian Credit Fund I - mars 2018 (+0,64)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,80 %.

NAV kurs i mars blev 101,74 vilket ger en uppgång på månaden med 0,64 med en standardavvikelse på 0,80. Fonden landar då på en uppgång av 1,74% hitintills för 2018. Stort inflöde igen, fonden är nu på ca 1,7 mdr kronor. Vi är som alltid tacksamma och ödmjuka inför det förtroende ni ger oss.
I skrivande stund är det riktigt stökigt på börserna runt om i världen och som jag skrev i ett tidigare månadsbrev så kommer inget gott ut av handelshinder i form av höjda tullar. Trump är troligen bara bra för Trump’s egna affärer och vi får nog fortsättningsvis leva med hög volatilitet på riskfyllda tillgångsslag. S&P 500 visar på sitt första hela kvartal med nedgång sedan 2015 och FTSE 100 är ned 8%, DAX är ned 6,5% under samma period. Min erfarenhet säger mig att när mycket volatilitet inträffar och pågår en tid är det ofta början på en betydande nedgång. Det kan dock fortgå ett bra tag framöver med röriga aktiemarknader med tanke på den politiska risken som vi lever med. Uppgången i långa obligationsräntor har ju kommit av sig under aktietumultet och 3,0% yield på 10 års räntan i USA höll denna gången, vi får se framöver var det tar vägen. Tillväxten i USA:s ekonomi är fortsatt mycket god vilket gör att jag tror att vi bryter 3,0% innan året är slut om inte det blir en "härdsmälta" på börserna.

Lite om Riksbanken, de verkar ju snarare luta åt sänkning av reporäntan om vi får tro retoriken från senare tid. Jag har full respekt för att de är så envisa med att hålla fast vid inflationsmålet på 2,0% för det har tjänat Sverige väl. När verkligheten förändrats så mycket som den har gjort och vi åtminstone i överskådlig tid inte ser något dramatiskt pristryck så bör de väl överväga att ändra målet till intervallet 1-2,0% istället för rådande mål. Det är inte sunt att ha negativ reporänta så länge som vi haft. Jag är orolig att de är lika stelbenta om inflationen tar fart, samtidigt som ekonomin viker. Historien visar att de hellre tittar i skärmen än gläntar på fönstret och tittar ut.

I Dagens Industri under förra veckan var det en artikel där författaren förespråkade high yield fonder där avkastningen är 4-5%, då tycker jag kreditfonden är ett bättre alternativ.

Det var ju en hel del skriverier om fastighetsutvecklare i Stockholm runt årsskiftet och är till viss del fortfarande. Marknaden har åtminstone kortsiktigt stabiliserats och Klöverns köp av Tobin har ju fått det bolagets obligationspriser att stiga rejält. Vi har som andel av portföljen minskat vår exponering mot brf utvecklare och totalt mot fastighetssektorn. Fonden har haft och har en bra avkastning på våra innehav i den sektorn. Vi gör dock som tidigare nämnts fastigheter på selektiv basis som vi tycker ger en bra riskjusterad avkastning för fonden.

Fonden har inga kredithändelser under mars att rapportera om.

Vi
betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden.

Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare:
Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: Harvest Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Strandvägen 7A, 5tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign