Share
Preview

Scandinavian Credit Fund I - oktober 2018 (+0,53)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,71

NAV kurs i september blev 106,07 vilket ger en uppgång på månaden med 0,53 och en standardavvikelse på 0,71. En robust månad efter mycket volatilitet på framförallt aktiemarknaden. Det känns bra att kunna leverera en bra månad under dessa förutsättningar och det visar att strategin är intakt. Vi taktar mot cirka 7,0% på årsbasis och det är helt i linje med vår målsättning.
Stockholmsbörsen OMX 30 index är ned ca 8,25% för oktober månad, vilket tar årstakten till negativt territorium. Jag vill påminna om att det krävs en uppgång på 9,0% för att hundra kronor investerade den sista september skall vara åter värda 100 kr igen i en placering på OMX 30 Index. Jag nämner detta för vår målsättning att vara okorrelerad med andra tillgångsslag och relativt tråkig att titta på betalar sig under turbulenta månader. Vi har ju som bekant ett litet lager av marknadsnoterade obligationer för att hålla likviditet, de tog lite stryk denna månad.
Nedan ser ni fondens utveckling mot OMX30 total return Index, vi kan konstatera att fonden är en mindre volatil placering. För den som är aktiv och har bra tajming ter sig OMX som ett mer spännande alternativ. Jag anser både och sedan kan ni som investerare välja viktningen. (källa Bloomberg).

Fonden handlas på NGM och där har Mangold varit market maker, vi har nu bytt till ABG den 1 november. Syftet med detta är att få en bättre prisbild som reflekterar sista NAV kursen. Bid/Offer kommer vara 400 punkter men mid skall om allt går som vi hoppas vara sista NAV i mycket större utsträckning än vad som nu är fallet. Förhoppningsvis blir det riktigare värderingar i depåer som använder mid kurs för värdering. Vi annonserade en kredithändelse förra månaden. Panten är nu ute till försäljning och priset är drygt det dubbla mot hela lånet som vi har ett engagemang i. Jag ser mycket positivt på den processen.

V
i har dock en till kredithändelse denna månad, det är samma sak där som i den förra. Våra säkerheter är betryggande och företaget är inte i stress på något sett utan i en temporär situation med bristande likviditet som vi räknar med löser sig genom en IPO eller ägartillskott av aktiekapital. Företaget är verksamt i ett hett (fintech) segment, dock har man avvecklat ut en stor kund och tappat en så det påverkar likviditetssituationen. Vi har reserverat enligt IFRS 9 och slutat intäkts föra räntor från 1 oktober i detta lån.

Vi får förfrågningar på större lån nu vilket ligger helt i linje med fondens utveckling och strategi. Vi är dock noga med riskspridningen på våra innehav och fondens likviditet får hellre gå upp än att vi tummar på våra krav på låntagare.

Ett par ord om marknaden. Det är spännande och jag trivs i en stressad marknad då heta pengar helt plötsligt ligger helt felpositionerade. Jag vet inte exakt vad som fick bägaren att rinna över denna gång men kombinationen av att marknaden helt plötsligt insåg att räntorna kommer stiga, korta såväl som långa, Italien detta sorgebarn på den finanspolitiska arenan, handelshinder, eventuellt slutet på fina bolagsvinster eller en förväntning om avmattning av ekonomin, blev helt plötsligt påtagligt när köparna försvann.

Jag tror inte det är över ännu utan det kommer oftast mer skräp när det väl börjat. Det som skulle kunna få detta att vända kan exempelvis vara om Kina lyckas vända sentimentet på dess inhemska marknad så det smittar av sig på resten av Asien. Dock kommer likviditet oavsett bli dyrare framöver men från extremt billiga nivåer.

V
i betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

I
fall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/investering/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384
Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign