Share
Preview
Scandinavian Credit Fund I - Maj 2017 (+0,69)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelsen på 0,99 %.

NAV i maj blev +0,69 med en standardavvikelse på 0,99%. Fonden är upp 3,4 hittills i år och det ger i nuläget en årstakt på över 8%...


Nu i juni är fondens kapital strax över 500 millioner kronor och vi tackar för visat förtroende!

Vi har en mjuk limit som innebär att fondens direkta exponering mot bostadssektorn inte skall överskrida 30% av fondens kapital. Vi kommer tillfälligt överskrida den i juni då vi finansierat några riktigt intressanta bostadsförvärv. Vi är trygga i dessa placeringar och räknar med ett fint samarbete med dessa aktörer framöver.

Vi har förutom detta vidgat antalet branscher som vi är engagerade i så riskspridningen totalt känns bra.
Vår potentiella pipeline för juni är intressant och vi vidgar vår arbetsyta.

Lite om risk i Kreditfonden:
Vi har ju ett betyg 2 i den 7 gradiga skalan som anges i KIID dokumentet, som är en standardiserad riskskala som gäller inom hela EU.

Aktiefonder har som regel 5-7 och företagsobligationsfonder 3-5. Betygsättningen baseras på standardavvikelsen för fonden och som ni vet är vår mycket låg, alltså har vi i denna jämförelse låg risk. Det går att föra i argument att standardavvikelsen är missvisande och det kan jag hålla med om till viss del eftersom det måttet inte fångar alla risker i någon fond. Det är dock ett vedertaget mått och där har vi mycket fina data i jämförelse med andra fonder.

Ni som läst på om Kreditfonden vet att vi investerar i krediter och risken vi löper är att låntagarna inte betalar av någon anledning. Vi har hittills inte haft någon kredithändelse värd namnet, någon enstaka försening på räntebetalning beroende på den mänskliga faktorn är allt.

Vår utlåning är säkerställd så vår kreditprocess bedömer dels företaget kreditvärdighet dels den säkerhet som lämnas för lånet.

Vi har utökat våra granskningsrutiner med en riskmanager som ger sitt godkännande av enskilda krediter utifrån en bedömning om att de faller inom ramen för våra riskmandat i fonden. Vi har månatliga engagemangsmöten som leds av den funktionen, förutom den löpande dialog vi har runt våra låntagare.
Vi planerar att under hösten öka vår styrka med mer analys på företag samt jobba vidare med strukturen i låneportföljen och uppföljningen av denna. För oss är det inte nog med 99% rätt det skall alltid vara minst 100% korrekt i allt som rör Kreditfonden.

HedgeNordic har gett ut en publikation om Nordic Hedge Award 2016. Om ni vill läsa den eller ett särtryck om Kreditfonden finner ni det här https://kreditfonden.se/rookie-of-the-year/

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte den officiella NAV kursen.

Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling


Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi: 
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

  • Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: Sentat Asset Management AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare:
PG Magnusson Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Skeppargatan 27, 4tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign