Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - oktober 2019 (+0,46)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,70
NAV-kurs i oktober blev 104,41 vilket ger en uppgång på 0,46 på månaden. Standardavvikelsen blev 0,70. Den avkastningen är acceptabel men inte mer tycker jag. Våra investeringar kom sent i månaden och hann inte bidra i någon större utsträckning till NAV-kursen samt att vi gjorde en del IFRS9 reserveringar under månaden.

Fonden kommer vara öppen för investering den 2 december.

Nettoinflödet i oktober var cirka 100 mkr vilket tar oss över 4 mdr kronor i fonden. Stort tack för förtroendet ni ger oss.

Vi har nyutlåning under september på sammanlagt 265 mkr, det är mycket bra.
Vi har en fin orderbok när vi tittar framåt och inför början på nästa år.

Vi har skickat ut en presskommuniké på ett nytt lån den här månaden. Vi har avsiktligt inte gjort det tidigare om inte bolagen velat av sekretesskäl. Vi kommer vara betydligt mer öppnare framöver då ni investerare efterfrågat det. Vi har legat lågt av konkurrensskäl men nu tror vi att vi kan tåla det. Här följer kommunikén:

Scandinavian Credit Fund I AB tecknar betydande direktlån med Global Scanning A/S
­
Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har tecknat avtal om ett betydande direktlån med Global Scanning A/S. Lånets storlek uppgår till 235 000 000 svenska kronor och är ett av de största låneavtal som fonden ingått sedan starten i januari 2016. Lånet ska delvis användas för att refinansiera ett tidigare obligationsinnehav som Global Scanning informerat om i ett pressmeddelande daterat den 24 september 2019.

I ett uttalande säger Fredrik Sjöstrand, grundare och CIO för Skandinaviska Kreditfonden AB, ägarbolaget bakom Scandinavian Credit Fund I:

Vi är glada över att få möjligheten att finansiera Global Scanning, ett världsledande bolag som leder utvecklingen i sin bransch. Med denna transaktion visar vi att Scandinavian Credit Fund I är ett attraktivt alternativ till obligationsmarknaden.

Global Scanning utvecklar och marknadsför scanners för stora format inom databaserad design (CAD), geografiska informationssystem (GIS), reprografi, kopieringstjänster samt dokumentarkivering under varumärkena Contex och Colortrack. Bolaget utvecklar även produkter inom 3D-scanning. Global Scanning är baserat i Danmark och global marknadsledare inom sitt produktområde. Bolagets försäljning uppgick 2017 till 40 miljoner dollar.

Sedan 2013 är riskkapitalbolaget Procuritas investerade i Global Scanning via fonden PCI V.

– Via detta lån får investerare i Scandinavian Credit Fund I exponering mot ett nordiskt bolag som är marknadsledande globalt inom sitt segment. Bolaget har låg kreditrisk givet god kassaflödesgenering i en stabil och mogen bransch. Dessutom är ägarbilden stark. Lånet erbjuder en mycket bra riskjusterad avkastning för fondens investerare, säger Fredrik Sjöstrand.

Det upptagna lånet löper redan idag med ränta för andelsägare i Scandinavian Credit Fund I.

Vi har flera lån av den här storleken i portföljen och i orderboken. Det är tack vare ert förtroende som vi kan konkurrera om dessa nu.

Jag vill med texten nedan belysa hur en internationell aktör ser på framtiden. Analysen utmynnar i att vi står inför en global lågräntemiljö under de kommande 10 åren, vilket resulterar i en blek avkastning för en traditionell portfölj av aktier och räntor. Ni får naturligtvis dra era egna slutsatser, dock rimmar den väl med vad jag själv tror om framtiden och att alternativa investeringar som kan ge 5 till 10 procent i årsavkastning kommer vara mycket attraktiva under många år framöver.
Morgan Stanley Sees Market Returns Tumbling Over Next 10 Years
A weak environment for economic growth and inflation, paired with low bond yields, portend anemic returns from a typical stock-bond portfolio over the next decade, according to Morgan Stanley.Not only will the returns be below what investors are used to but lower sovereign-bond yields will dampen the ability of fixed-income securities to offset large declines in equities, they said.

“The return outlook over the next decade is sobering,” according to strategists including Serena Tang and Andrew Sheets. “Investors face a lower and flatter frontier compared with prior decades, and especially compared to the 10 years post-GFC, when risk-asset prices were sustained by extraordinary monetary policies that are in the process of being unwound.”

(Källa: Bloomberg News)
Lite om marknaden:

Fantastisk utveckling av riskfyllda tillgångar under månaden. Nya ”all time high” på USA börser bland andra. Rapportsäsongen visade sig bli bättre än förväntad, vilket i kombination med positiva nyheter rörande samtalen mellan USA och Kina starkt bidrog till köpfesten. Vidare har statistik från Kina kommit in lite bättre än förväntat.

FED sänkte räntan och är nu neutral i sin kommunikation om reporäntan. Riksbanken vidhåller sin önskan att höja reporäntan innan årsskiftet och ECB har annonserat betydande nya obligationsköp framöver.

Mycket av makrostatistiken pekar på en avmattning, dock inte en lågkonjunktur. Det blir därför mycket viktigt att följa data de närmaste månaderna för att få en klarare bild. Under tiden drivs marknaderna av en superlätt penningpolitik. Hur länge det hjälper står skrivet i stjärnorna. Jag hoppas naturligtvis att en hälsosam riskaptit i kombination med lugn kreditmarknad skall fortsätta, den som lever får se. Det kan vara på sin plats att följa eventuella nedgraderingar av ”high yield” obligationer som kan tvinga fram försäljningar från fonder med begränsningar i sina placeringsinstruktioner. Det kan vara en katalysator som ändrar bilden framöver.


Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 5 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign