Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - februari 2018 (+0,56)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,82 %.

NAV kurs i februari blev 101,10 vilket ger en uppgång på månaden med 0,56 med en standardavvikelse på 0,82. Fonden landade på en uppgång av 1,10% hitintills för 2018.
En del av er kanske blir förvånade över att vi har två månader på strax över 0,50, dock finns en matematisk förklaring till detta. I februari är det två räntedagar färre än i en vanlig månad med 30 dagar. Ni som kan räkna förstår att det har betydelse när avkastningen skall beräknas och i februari i år motsvarade dessa två räntedagar 0,05 i avkastning, det vill säga allt annat lika blev det en helt okey månad med tanke på att vi också fick ett inflöde på ca 200 miljoner kronor att aktivera i början på månaden. Vi har placerat i stort sett allt av detta och börjar mars månad med en fond på ca 1,5 mdr kronor under förvaltning, tack för det fortsatta förtroendet ni ger oss.

I mitt förra brev nämnde jag att vi reserverar en summa på varje lån för IFRS 9, det jag glömde att säga är att när lånet förfaller återförs den reserveringen till fonden givet att inte någon kredithändelse skett under resans gång.

Vår pipeline för mars ser lovande ut och om allt går so vi hoppas så skall vi kunna leverera en fullt godkänd avkastning i mars.

Vi har utökat vår personal med Peder och Emma som framförallt är engagerade inom området ”origination” vilket innebär att de aktivt söker upp potentiella låntagare och analyserar dessa på heltid. I takt med att fonden växer kommer det området växa hos oss. Vi säger nej till över 50% av låneansökningarna. En del i ett tidigt stadium och andra i ett sent stadium för att de inte passar in eller att vi inte gillar kreditrisken i bolaget eller tänkt säkerhet efter en djupgående analys.

Vi utvecklar ständigt våra verktyg för företagsanalys och jag är mycket nöjd med den kompetensen som fonden besitter idag inom detta område. Vi kommer fortsätta med detta då detta är vårt kanske viktigaste verktyg för att kunna leverera en fortsatt stabil och hög riskjusterad avkastning.

För er som läser dessa månadsbrev regelbundet är det väl ingen nyhet om att jag har sett och ser Trump som en stor risk för stabiliteten i världsekonomin. Det som förvånat mig är att marknaderna inte lyssnat på vad han säger utan bara plockat upp russinen i kakan. Nu visar han med all tydlighet vilken ledare han är. Att införa tullar på stål och aluminium är nog som att satsa på häst och vagn i ett formel 1 lopp idag. Det blir sämre för alla som berörs på både kort och lång sikt inte mins USA. Den typen av protektionistisk politik tillhör dåtid, alla vet att frihandel leder till ökat välstånd för alla, även om kolarbetare i USA blir arbetslösa vilket är tråkigt för dem såklart. Rätt väg är inte utökade tullar och andra handelshinder. Den glädje som vi såg i januari på börserna runt om i världen, förbyttes i moll i februari och det blinkar rött på årsbasis på de flesta större aktieindexen hittills i år utom USA, där det i princip är oförändrat. I UK och Tyskland är börserna ned runt 7% hittills i år var skall detta sluta?

Vi lär få leva med en fortsatt mycket osäkert läge så länge världens största ekonomi leds av en populist som för en populistisk ekonomisk politik. I stunder av osäkerhet brukar bankerna strama åt sin kreditgivning och om det inträffar, borde det gynna fonden då vi kan vara ännu kräsnare än idag med vilka låntagare vi väljer att gå vidare med.

Fonden har inga kredithändelser under februari att rapportera om.

Vi
betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden.

Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare:
Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: Harvest Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Strandvägen 7A, 5tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign