Share
Preview

Scandinavian Credit Fund I - maj 2018 (+0,58)

Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,77.


NAV kurs i maj blev 102,90 vilket ger en uppgång på månaden med 0,58 till en standardavvikelse på 0,77. Fonden landar då på en uppgång av 2,90% hitintills för 2018. Stort inflöde igen, fonden är nu på ca 1,975 mdr kronor.
Vi som alla andra har haft en intern och extern implementering av GDPR under maj månad. Ni finner all dokumentation rörande detta på vår hemsida www.kreditfonden.se.

Vi har haft lite ”backlog” i vår utlåning under maj vilket innebär att alla pengar som kom in under april inte är helt aktiverade ännu. Det är inte alltid rätlinjigt i förhandlingar med låntagare och ibland kan det dra ut på tiden. Vi räknar med att det korrigeras under juni månad. Trots detta så redovisar vi en mycket robust avkastning för månaden. Vår yield i fonden exkluderat likvida medel går stadigt uppåt, vi byter ut lån med lägre avkastning mot lån med högre. Vi ökar även vår diversifiering i portföljen vilket är bra för den samlade riskbilden.

Vi har inlett
ett samarbete med Standard & Poors rating analys, där vi som komplement till vår egen analys kommer använda deras analysverktyg för vår kreditbedömning.

Nu tänker
jag ta tillfället att belysa min syn på marknaden och vilka fokuspunkter jag har för andra halvåret 2018 och början 2019.


Min utgångspunkt är att det finns en ytterst begränsade uppsida i riskfyllda tillgångar på grund av:

 • Nyhetsflödet från de betydande marknaderna kommer troligtvis vara mer negativt än positivt på marginalen den närmaste tiden. I Sverige har statistiken varit åt det svagare hållet på sistone, sommarens utfall blir intressant.

 • Turkiet i fritt fall avseende valutan??? Som en konsekvens av begränsningar i Centralbankens mandat ger en negativ spridning till andra utvecklingsmarknader. Kortsiktigt är det svårt att se hur de skall lindras.

 • Det potentiella handelskriget mellan USA och Kina har tillfälligt lindrats. Jag har svårt att se att det skall utvecklas i positiv riktning härifrån. USA:s hållning till EU är förvånansvärt avig och införandet av tullar bådar inte gått för den närmaste framtiden.

 • Italien är en tickande bomb. Den eventuella tillträdande koalitionsregeringen verkar tro att världen kretsar kring Italien och alla vill bidra till att de skall kunna leva över sina tillgångar för evigt. Grekland hade samma attityd och se vad som hände där. Ta till exempel, sänkt pensionsålder som förslag, sluta betala på lån till ECB samt begränsningar i bankernas möjlighet att kräva in/ säga upp krediter som inte sköts. EU är en utmärkt ide tycker jag men valutaunionen är katastrof, då inte alla medlemmar lever upp till dess ramar. Italien är ett tydligt exempel på hur riskfyllt det kan bli när populister kommer till makten vilka har som politiskt budskap att inte leva upp till valutaunionens ramar och krav. Jag hoppas att presidenten i Italien använder sitt veto för att stoppa alltför stolliga förslag.

 • Oljeprisets snabba stegring kommer slå mot ekonomin genom kostnadsökningar. Det slår igenom på minskade marginaler för företag samt en åtstramning av konsumtion hos hushåll.

 • Långa räntor har handlats över 3,00% i yield i USA med god marginal ända tills det hettade till på riktigt i Italien och de handlade ner till ca 2,80% i yield. Dock tror jag de bör fortsätta uppåt härifrån, detta påverkar förstås värderingen av riskfyllda tillgångar.

 • Rapportsäsongen är över för denna gången och trots bra utfall lyckades inte aktier bryta ur sin handlade korridor. Vad händer i relationen USA och Nordkorea? Marknaden har prisat in ett möte och efterföljande avspänning sålunda kan en ny anspänning mottas negativt. Riksdagsvalet i Sverige. Vad händer om SD blir största parti?

 • Pimco, en ”…en av världens största och mest kända” förvaltare inom räntesegmentet, förutspår nästa lågkonjunktur i USA inträffar på 3-5 års sikt. De förutspår att avkastningen på riskfyllda tillgångar kommer ligga runt nollan eller strax över de närmaste åren. Vidare har de börjat avyttra riskfyllda tillgångar och därigenom öka sin andel kassa i portföljerna.
 • Riksbanken är helt obekymrade om att producentpriser ligger på 4,9% i årstakt och officiella inflationstakten är på ca 2,0% i årstakt. Jag behöver inte säga mer än att för mig är det väldigt konstigt att ha en reporänta på minus 0,5% under dessa omständigheter. Vet Riksbanken något som vi inte vet?

 • Inflationstakten inom Euroområdet kom in betydligt högre än förväntat, vad gör ECB?

 • Det verkar som Magdalena Andersson tycker att Riksbankslagen som reglerar RB:s oberoende är för strikt. Det är riktigt oroande om politikerna skall kunna lägga fingrarna i syltburken när deras eget tillkortakommande genom finanspolitiken inte fungerar.

Listan kan göras längre men det får räcka för denna gång. Tro nu inte att jag tycker ni skall lägga alla ägg i vår korg. Jag vill bara belysa min syn på var jag ser ett antal risker för finansmarknaderna i det korta perspektivet. Dock har jag fel ibland och har lärt mig den hårda vägen att marknaden har alltid rätt oavsett vad jag tycker.

Fonden har inga kredithändelser under maj att rapportera om.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/investering/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand


Scandinavian Credit Fund I
i Korthet
Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:

Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

 • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

 • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

 • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

 • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

 • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare:
Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: Harvest Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Strandvägen 7A, 5tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se

 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign