Share
Preview
Scandinavian Credit Fund I - Juni 2017 (+0,61)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelsen på 0,96 %.

NAV i maj blev +0,61 med en standardavvikelse på 0,96%. Fonden är upp 4,08% hittills i år och det ger en fortsatt årstakt på över 8%...
Nu är fondens kapital strax över 600 millioner kronor, vi är mycket tacksamma och ödmjuka inför det förtroende ni ger oss.

Jag har roat mig med att titta på bankernas exponering mot fastighetssektorn som jämförelse till fonden. Detta för att göra en jämförelse med exponeringen i fonden kontra bankerna. Bankernas exponering mot fastighetssektorn är ca 60% av deras samlade kreditstockar, varav 40% är mot bostäder och 20% är mot kommersiella fastigheter.

Fonden har idag en exponering mot fastigheter på strax över 30% och det är i princip uteslutande mot bostäder, faktiska eller under projektering.
Finansinspektionen skriver i en rapport från maj 2017 att det är exponeringen mot kommersiella fastigheter som oroar dem i första hand.

I nedanstående diagram kan vi se att fastighetsbolagen belåningsgrad som andel av ”loan to value” LTV har minskat rejält de senaste 10 åren.

Källa FI maj 2017
Fondens LTV ligger mellan 50-75% beroende på objekt, där känner vi oss komfortabla med den exponering mot fastighetssektorn som vi har och det är som tidigare nämnt gentemot bostäder.

Vidare konstaterar Finansinspektionen att hushållen sparar mycket som andel av disponibel inkomst vilket borgar för att de bör ha en större motståndskraft för störningar i det finansiella systemet.

Källa FI maj 2017

Vi har en mjuk limit som innebär att fondens direkta exponering mot bostadssektorn inte skall överskrida 30% av fondens kapital över tid. Vi kommer tillfälligt överskrida den i juli då vi finansierat några riktigt intressanta bostadsförvärv. Vi är trygga i dessa placeringar och räknar med ett fint samarbete med dessa aktörer framöver.

Vi går in i några nya branscher i juli så fortsatt riskspridning i portföljen.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Juni månad blev intressant ur ett placerarperspektiv, det blev den första månaden på länge då aktiemarknaderna i Europa och USA visade på minus samt en kraftig ”sell off” i obligationsmarknaderna efter utspel från ECB i förra veckan. Jag vidhåller min tidigare åsikt att centralbankernas extremt lätta penningpolitik är skadlig för ekonomin och det är hög tid att följa FED’s exempel. Det första ECB och Riksbanken kan göra är att sluta med obligationsköpen, det kommer få en kraftig effekt på långa obligationsräntor sedan får vi se i vilken takt de väljer att höja reporäntan.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte den officiella NAV kursen

Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi: 
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

  • Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: Sentat Asset Management AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare:
Denovo Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Skeppargatan 27, 4tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign