Share
Preview

Scandinavian Credit Fund I - juli 2018 (+0,60)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,74

NAV kurs i juli blev 104,35 vilket ger en uppgång på månaden med 0,60 till en standardavvikelse på 0,74. Fonden landar då på en uppgång av 4,35% hitintills för 2018. En mycket bra månad med tanke på årstiden och den värme som vi har haft. Vi fick ett robust inflöde i juni att jobba med i juli månad. Tack för det fortsatta förtroende ni visar oss.
Jag tänkte inte nämna någonting om marknaden i detta månadsbrev utan saxa ett stycke om lagstiftarens krav på banker för dess kreditgivning. Stycket är saxat från en uppsats skriven av Jens Larsson vid Lunds universitet.

Det som jag vill belysa är att vi enligt min åsikt med råge uppfyller dessa krav för vår kreditgivning, vi kommer naturligtvis fortsätta att utveckla och förbättra oss.

Kreditgivning
Låneavtal är avgränsande då de är begränsade till lån av penningbelopp, medan kredit kan innefatta t ex betalningsanstånd. Det juridiska namnet för dessa finansiella termer är försträckning, vilket innefattar båda de juridiska handlingarna hyra och lån. Banker har för att underlätta sitt handhavande valt att generellt använda kreditgivning som ett ”samlingsbegrepp”. 

Bankers kreditverksamhet regleras i 2 kap 13-19 §§ BRL, och 2 kap 13 §  BRL anger grundförutsättningarna för kreditgivning;

”Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om det annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet.”

Detta stycke anger klart att en förutsättning för att en bank skall ha legal möjlighet att ge krediter, är att banken med ett rimligt mått av säkerhet kan förutsätta att kredittagaren har möjlighet att amortera sin skuld. Ställda säkerheter skall inte utnyttjas, i idealt ekonomisk klimat skall alltså aldrig banken behöva realisera sina säkerheter. I det fall de tvingas att utnyttja denna möjlighet, är det att se som ett misslyckande från bankens sida.

För att banken skall kunna göra en fullgod bedömning av en kredittagares möjlighet till återbetalning, måste banken ta hänsyn till risken för betalningsinställelse, samt risken för att kredittagaren går i konkurs. Vid riskbedömningen avseende en konkurs, måste kreditgivaren se över vilka säkerheter som kan realiseras, och vad de är värda. Vid bankens bedömning huruvida kredit kan ges och till vilket belopp, skall banken bedöma kredittagaren ur ett flertal aspekter. Kreditgivaren kan t ex studera ett bolags balansräkningsutveckling under tre till fem år, för att få en bild av och kunna prognostisera den potentiella kredittagaren. Kreditgivaren bör även analysera kredittagarens affärsidé, vilka personer som är involverade och vilken utveckling som kan förväntas med det tillförda kapitalet. Sammantaget skall kreditgivaren skaffa sig en betryggande förvissning om att den utlånade krediten på ett affärsmässigt sätt kommer att förvaltas och återbetalas.

Vid riskbedömningen för total betalningsinställelse och konkurs skall kreditgivaren utgå från den givna säkerheten. Kreditgivarens möjligheter att skaffa sig panter och andra garantier är väl utbyggda, men en viktig del av kreditbedömningen är att säkerställa värdet av de säkerheter som kan erhållas. Vid bedömningen bör man ta hänsyn till både tidsrisken och realisationsrisken. Med tidsrisken avses svårigheterna att korrekt bedöma ett tillgångsvärde i framtiden. Med realisationsvinsten avses risken att tillgångarna vid en konkurs säljs till ett ofördelaktigt pris jämfört med om det sålts på den öppna marknaden.            
 

Vilken typ av säkerheter som skall användas är inte reglerat i lag, utan kreditgivaren får själv göra en bedömning tillsammans med kredittagaren. Kreditgivaren måste även göra en prognos hur det framtida värdet kommer att utveckla sig, för att tillse att inte säkerheternas värde urholkas under kredittiden.

I enklare fall av kreditgivning kan kredittagaren lämna en viss bestämd säkerhet för att erhålla kredit. Ofta har dock en kredittagare ett tidsmässigt och kapitalmässigt band till kreditgivaren, och i de fallen kan kreditgivaren tillämpa en slags generell pantsättning, liknande generell borgen. Pantförskrivningen utformas på ett sätt så att säkerheterna läggs i en depå som sedan knyts till alla kreditavtal som sluts mellan parterna. Säkerheter som lämnas för senare krediter kan komplettera tidigare beviljade krediter.

Fonden har inga kredithändelser under juli att rapportera om.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/investering/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand


Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare:
Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: Harvest Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Strandvägen 7A, 5tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se

 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign