Share

Scandinavian Credit Fund I - september 2018 (+0,66)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,72

NAV kurs i september blev 105,54 vilket ger en uppgång på månaden med 0,66 och en standardavvikelse på 0,72. Det blev en mycket bra månad som är helt i linje med vår målsättning på 6–8 % avkastning efter avgifter på årsbasis. Vi hade ännu ett stort inflöde och det är vi som alltid tacksamma för.
Vi noterar en kredithändelse under september, det är ett lån där vi deltar in en så kallad "private placement" som en investerare i ett större syndikat. Vi har vridit och vänt på krediten och kommit fram till att våra säkerheter mer än väl kommer täcka skuld och uteblivna räntebetalningar. Vi är dock tvungna, eftersom vi lyder under IFRS 9, att flytta den till en kategori 3 från kategori 1 och sluta intäkts föra räntor tills objektet är sålt och likviden använts för att lösa utestående skuld och upplupna räntor. Vi har extern värdering på objektet som indikerar att det finns stora övervärden.

N
i har kanske sett oss i media på sistone, det blir mer av den varan framöver. Hoppas ni gillar det, ni får gärna ge oss feedback på det ni ser.

Valet blev som väntat en icke händelse, utfallet var väl diskonterat och det intressanta är vad som händer nu. Vi får väl se vem som bryter sina vallöften först????

1
0 åringen i USA har parkerat över 3,0% yield sedan någon vecka tillbaka, den verkar dock ha svårt att gå vidare norrut. FED kommer med största säkerhet höja till 2,75–3,0% nivå på Fed funds under 2019, vilket antagligen innebär att kurvan 10–2 års yield kommer bli negativ om inte långa obligationsräntor tar fart uppåt. Ifall de tar fart uppåt kommer det säkert innebära en sättning på börser kortsiktigt.

Det finns för mycket likviditet i omlopp i världen för att riskfyllda tillgångar skall falla i värde just nu verkar det som. Det är åtminstone den förklaring jag har till att aktier fortsätter att handla helt ok trots allt som skulle kunna styra dem söderut.

J
ag måste dock ta upp Italien och dess nya regering. Italien och dess nya regim kastar mig tillbaka till tiden före Euron’s implementering då italienarna devalverade sig ur sin inhemska överkonsumtion. Det är helt otroligt att vi andra EU länder skall och går med på att finansiera en populistisk regering i Italien som öppet bryter mot det regelverk som stipulerats genom traktatet för EU samarbetet. Om jag vore Grek skulle jag vara riktigt arg med tanke på det stålbad de går igenom. Olyckligtvis för Grekland är att landet är litet och EU skulle klarat en default på dess åtagande men det går inte med Italien. Italien är för stora och därför knyter Bryssel näven i fickan och håller god min utåt. Jag anser att det är en tickande bomb.

D
emokrati är fantastiskt, där kan personer som är helt okunniga om ekonomisk politik och teori väljas till att fatta ekonomiska beslut som kan komma att påverka livet för hundratals millioner människor i dess eget land och länder runt omkring. När jag läste idéhistoria kom jag fram till att en upplyst och rättvis despot var det bästa styrelseskicket. Ibland önskar jag det skulle vara en möjlig verklighet.

Vi
har rapportsäsong i antågande, vi får väl se vad som händer efteråt. Det verkar ju som om företagen tickar på i rask takt och gör hälsosamma vinster och det skall vi vara glada för. Det är inte företagen och dess ledningar som jag är orolig för, det är det globala politiska läget som oroar mig. Det verkar som om glaset inte är fullt ännu av ogenomtänkta beslut från politiker och det kanske aldrig blir det vilket vore utmärkt. Det skulle ju visa att politikerna inte kan förstöra handeln mellan länder och sina inhemska ekonomier utan att marknadsmekanismerna står starkare än många politikers ogenomtänkta beslut.

Det händer mycket på kreditfonden bakom kulisserna som inte syns i NAV kursen. Vi kommer under hösten offentliggöra lite nya idéer och bredda vårt utbud av fonder. Vi återkommer med mer information när vi kan om detta.

V
i betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

I
fall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/investering/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare:
Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: Harvest Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Strandvägen 7A, 5tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se

 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign