Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - mars 2020 (-0,82)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,95
NAV kurs för mars blev 100,23 en nedgång på månaden med 0,82 med en standardavvikelse på 0,95. Först och främst vill jag som alltid tacka för ert förtroende och denna gång speciellt till er som nyinvesterade i mars samt er som fortsatt tror på tillgångsslaget. Jag vill även passa på att tacka er som lämnar för den tid som varit och jag hoppas ni hittar ett bra alternativ.
Vi inkasserar vår andra minusmånad sedan start och den första på 50 månader. De flesta skulle säga fantastiskt bra gjort, en del använder det som en förevändning att köpa billiga poäng på vår bekostnad. Vi kan bara påverka det vi gör och önskar att det går bra för alla andra investeringar oavsett vem som står bakom dem eller vilken strategi som används.

Jag skall nu visa några grafer där SCF I och OMX 30 total return index visas. Jag vill återigen påstå att en portfölj bestående av SCF I och olika andel riskfyllda tillgångar beroende på riskaptit är en mycket bra kombination för den långsiktiga investeraren.
(Källa: Bloomberg)
Nedan ser ni fördelningen på månadsavkastningen av SCF I sedan start, det är lätt att glömma när det blåser lite motvind. Jag tror få fonder kan visa en graf liknande denna.
(Källa: Bloomberg)
Nedan ser ni skillnaden i volatilitet på OMX Index och SCF I, återigen visar den att ett lågvolatilt alternativ som levererar avkastning är bra för en investerares portfölj.(Källa: Bloomberg)
Vår fond och våra innehav drabbas också av det som händer i omvärlden. Det är det värsta som drabbat global ekonomi i modern tid. I USA sedan 30-talet, och det visar sig bland annat i termer av nyanmälda arbetslösa etcetera. Det som skiljer denna situation från andra ras i ekonomin är att den är igångsatt av våra politiker genom den nedstängning av samhället som skett. Jag förstår naturligtvis den mänskliga sidan av myntet, oaktat det så vilar det ett tungt ansvar på de folkvalda att med kraftfulla åtgärder lindra nedstängningen. Det gör man bra i USA, Schweiz och Tyskland. I Sverige tror man fortfarande att bankerna kommer öka sin utlåning till företag efter de garantier som regeringen ställt. Glöm det, de fastnar i bankernas kreditmodeller och det kommer inte lånas ut speciellt mycket genom de kanalerna. Det krävs andra vägar och där skulle aktörer som vi vara behjälpliga. Det krävs kraftfulla efterfrågeskapande åtgärder när nödhjälpen är över.

(Källa: Scandinavian Credit Fund I)
Enligt mig så befinner vi oss på den gråa linjen, det värsta raset lindras dock inte fullt ut ännu. Nästa steg är att starta om ekonomin med efterfrågeskapande åtgärder. Det kan vara tidigareläggande av infrastrukturprojekt, bostadsbyggande, skattesänkningar osv. Vår regering har inte satsat speciellt mycket hittills i en internationell jämförelse, hoppas de vaknar upp och öppnar lädret ordentligt snart.

Vi stängde inte SCF I för inlösen i april vilket många andra gjorde, hur det blir i maj beror på storleken på inlösen som anmäls fram till 8 april, jag ber om att få återkomma till det.

SCF I är en månadshandlad fond med bilaterala låneavtal som inte investerar i likvida instrument, det är själva affärsidén. Vi investerar inte på en likvid obligationsmarknad, då skulle inte avkastningen vara den vi levererat sedan start. När ni som investerare går in i en fond av denna typ bör ni ha en horisont på 3-5 år och inte drabbas av paniksälj när det skakar i omvärlden. Vi kommer komma igenom detta också, kanske något försvagade kortsiktigt men ändå. Direktlån till företag kommer bli ännu viktigare efter vi kommit igenom denna kris, när bankernas modeller kalibrerats och kapitalkraven åter är på plats så kommer de vara ännu restriktivare i sin utlåning än de var innan februari i år.

Nedan följer sektorer i portföljen och geografi för mars.


Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 7 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign