Share

Scandinavian Credit Fund I - augusti 2018 (+0,53)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,73

NAV kurs i augusti blev 104,88 vilket ger en uppgång på månaden med 0,53 till en standardavvikelse på 0,73. Fonden landar då på en uppgång av 4,88% hitintills för 2018. Det blev en acceptabel månad, vi fick en del fördröjningar på krediter som bidrar till en något lägre avkastning än ni är vana vid. Vi ligger dock väl i linje med en årstakt på 7,0% vid årets slut. Jag tror att våra företag var fortsatt drabbade av den höga sommarvärmen en bit in i augusti. Våra investerare har dock varit flitiga i slutet av augusti, tack för fortsatt stort förtroende för det vi gör.
Vi skrev kontrakt med en senior originator/analytiker igår som förstärker teamet från och med januari, vederbörande har över 10 års erfarenhet från utlåningsverksamhet till företag och kommer närmast från en stor erkänd aktör i marknaden. Han kommer bidra till att antalet utlåningsobjekt ökar framöver. Håll även utkik i massmedia framöver, ni kanske ser något där om fonden.

Jag hade möte med en ledande person från en av storbankerna. Han är orolig för kostnaderna att hålla företagskrediter på balansräkningen i samband med att Basel 4 blir klart och skall implementeras. Det är idag dyrt och kommer bli ännu dyrare. Vi pratade om hur vi som en potentiell aktör skall kunna hjälpa dem att bibehålla kunden men samtidigt inte ha exponeringen och kapitaltäckningskraven på sig. Slutsatsen är att marknaden för alternativa långivare på företagsmarknaden i Europa kommer fortsätta att öka och som investerare blir det fler intressanta investeringsalternativ där Kreditfonden kommer vara ett. Vi är dock unika då vi är öppna för alla kategorier av investerare och har månadslikviditet.

Det stundar ju ett val i Sverige och jag tror att det mesta av en parlamentariskt rörig situation i Sverige är diskonterad. Möjligen om Jonas Sjöstedt får fortsatt inflytande på den ekonomiska politiken att marknaden får en besk smak i munnen.

På bostadsmarknaden verkar priserna på andrahandsborätter och villor stabiliserats, dock kan man som köpare fynda på nyproducerat. Det är främst i storstadsregionerna där priserna på nyproducerat gått ner kraftigt. Det är i princip byggstopp på nyproduktion, vad det får för konsekvenser på BNP får framtiden utvisa. Stigande matpriser i höst, energipriser och elpriser kommer dra upp KPI under vintern. Vi får se när underliggande inflation tar fart, den brukar komma med viss eftersläpning. Riksbanken kommer reagera på inflationen och mitt scenario med stigande inflation och fallande tillväxt verkar närmare idag än tidigare.

Röran i Turkiet och Argentina har smittat utvecklingsländer samt Europeiska banker. Skall vi bli rädda och tro på en härdsmälta eller se det som ett tillfälle att köpa billigt i andra länder inte de två ovan nämnda. Det finns två skolor, makro ekonomer som varnar för att investera i utvecklingsländer och den andra sidan av myntet som säger att ekonomin är sund i andra utvecklingsländer och likviditet inte är en begränsning.

Hur kommer Kina påverkas av Trump’s hetsjakt avseende tullar på kinesiska varor?

Fonden har inga kredithändelser under augusti att rapportera om.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/investering/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare:
Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: Harvest Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Strandvägen 7A, 5tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se

 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign