Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - november 2019 (+0,74)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,70
NAV kurs i november blev 105,15 vilket ger en uppgång på NAV med 0,74 för månaden. Standardavvikelsen blev 0,70. Den avkastningen är vi mycket nöjda med. Det var bland annat en återvinning som bidrog till den något högre avkastning som fonden levererade under månaden. Nettoinflödet under november är ca 100 mkr.

Vi har en välfylld orderbok in i februari så vi tar gärna emot extra mycket kapital inför julen och januari månad.

Fonden kommer vara öppen för investering nästa gång den 3 fabruari 2020.

Vår nyutlåning under november var ca 185 mkr fördelat på 4 st lån.

Ibland blir jag lite bländad av hur andra tillgångsslag utvecklas. Det kan då vara bra att se hur fint SCF I har utvecklats sedan starten och vilken lugn samt högavkastande resa det har varit.


(Källa: Bloomberg)
Vi önskar förstärka vårt team med ytterligare en till analytiker, om ni känner någon som är riktigt vass be dom höra av sig till mig eller Peder.
Vi jobbar hårt med vår hållbarhetsprofil och kommer inom kort uppfylla de hårt ställda kraven som ställs på en modern fondförvaltare. Vi har inofficiellt jobbat efter dessa principer tidigare men nu skall det bli officiellt. Vi kommer under 2020 anställa en person som skall vara ansvarig för hållbarhetsfrågor inom fondbolaget och alla våra fonder.

Marknaden:
Brexit och valet i UK tror jag är överspelat. Det blir inget avtalslöst Brexit så dess påverkan på marknaderna framöver är marginell.
Det är mer intressant med de olika signaler vi får om konjunkturen. Nedan visar jag dels för Sverige samt det globala överraskningsindexet, det visar hur ekonomisk statistik kommit in i förhållande till marknadens förväntningar.
(Källa: Bloomberg)
(Källa: Bloomberg)
Ni kan se att i Sverige överraskar fortfarande statistiken på nedsidan men inte lika mycket som tidigare och globalt har det precis brutit under nollstrecket.
Vad försöker jag säga med dessa grafer? – jo, inflationstrycket i de stora ekonomierna är fortsatt lågt, tillväxttakten är ok, inte bra dock inte katastrof och penningpolitiken kommer vara lätt med låga räntor i många år framöver.
Var finns då de stora riskerna som kan ställa till det?
Italien är en, det är för mig ofattbart att marknaden glömt bort denna skuldbomb, Trump’s sätt att bedriva presidentskap en annan, Iran och kärnvapenutveckling en tredje.
Ni har säkert flera andra men dessa är några av de potentiellt svarta svanar jag ser framför mig.

Vi har precis publicerat en ny pressrelease:
Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har tecknat ett direktlån med den danska fastighetsutvecklaren Birch Ejendomme. Lånet utgör en projektfinansiering för upprättandet av hyresfastigheter på Jylland och löper över fyra år.

I ett uttalande säger Peder Broms, Head of Origination på Scandinavian Credit Fund I AB:

– Vi är mycket glada över att kunna vara med och finansiera ett antal fastighetsprojekt i en region med goda tillväxtutsikter. En stor del av de hyresfastigheter som ingår i projektet är sålda redan innan finansiering från fonden, vilket tillsammans med bolagets kapitalstarka ägare borgar för en begränsad risk i transaktionen.

Birch Ejendomme har fram till 2017 utvecklat hyresbostäder på Jylland för egen bok och sålt ett 20-tal projekt till institutionella investerare såsom Niam, PFA, Koncenton och Crescendo. I samband med försäljningen av en större portfölj i december 2018 finansierade köparen transaktionen genom lån i gröna realkreditobligationer. Denna finansiering möjliggjordes tack vare att fastigheterna uppfyllde krav på energivänlig produktion. Även i det pågående projekt som finansieras av Scandinavian Credit Fund I uppfyller bostäderna energikraven.

Direktlånet till Birch Ejendomme löper redan med ränta för andelsägarna i Scandinavian Credit Fund I.

Detta är ytterligare ett exempel på vilka typer av låntagare vi jobbar med.

NAV fördelningen för november visar att vi har en stor andel utlåning mot finansiella aktörer, de genererar en bra riskjusterad avkastning med bra riskspridning på säkerheterna.


Nedan kan ni se hur det ser ut på subsektornivå.


Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 5 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign