Share
Preview
Scandinavian Credit Fund I - Oktober 2016 (+0,92)

Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter


Den
årsbaserade standardavvikelsen ligger på 1,14 %.


Det är inte lätt att vara centralbankschef nuförtiden


Riksbanken har varit snett ute ett bra tag vill jag påstå. De höjde räntan mitt under brinnande finanskris 2007, bara för att inflationen inte hunnit falla trots att världen stod i brand. Nu har Riksbanken försökt elda på inflationen under flera år genom att sänka reporäntan och köpa statsobligationer, de lyckas ganska dåligt, de gör för lite och för sent. Genom att de primärt har ett inflationsmål har de en utmaning att ta hänsyn till att både tjänste-, tillverknings- samt byggsektor går för högtryck. En tröst för dem är den kronförsvagning vi sett den senaste tiden och den lär fortsätta en bit till. Efter mötet idag ser de ingen höjning förrän Q1 2018, var skall vi då placera våra pengar. Snart blir det nog minusränta på checkräkning hos storbankerna så nischbankerna som ger plusränta kommer ta andelar. Alternativa investeringsfonder som Scandinavian Credit Fund I som ger investeraren tillgång till direktlån mot företag kommer få en större betydelse när investeringsformen blir mer allmänt känd.

Riksbanken är dock i gott sällskap den Europeiska Centralbanken ECB är också för sent ute och gör för lite så plågan förlängs. Titta på Japan hur det sett ut där de senaste 10 åren.

I motsats till detta har vi FED som kommer höja reporäntan innan årsskiftet för att därefter vila på hanen under överskådlig tid, troligtvis blir det en höjning till under andra halvan av 2017.

Presidentvalet i USA verkar gå mot en Clinton seger, dock har jag ingen aning om vad som händer om Trump vinner mer än att det kommer vara mycket skakigt under överskådlig tid efter det.

Kina är ett potentiellt hot om vi skall prata potentiella kriser, deras banksektor och fastighetsmarknad ger anledning till viss oro. Det skall bli intressant att följa hur Bank of China kommer parera obalanserna utan att punktera marknaden.

Vidare har vi bankerna i Italien som ett hot och Deutsche Bank som inte är igenom nålsögat ännu.

Det blev mycket oro där nu till något mycket trevligare.

Vi hade stora inflöden under september som vi startade oktober med, vi har omsatt det mesta och fonden visar en hälsosam NAV ökning på 0,92 %. I oktober månads utgång är hela fonden fullinvesterad.

Vi nätverkar för fullt nu genom att träffa potentiella samarbetspartners med tanke på utlåning, vilket går mycket bra.

Detta är en process vi gör hand i hand med att AUM växer. Vi är lika måna om vår marknadsföring på skuldsidan som på tillgångssidan.

Allt över 0,50 gör att vi har en årstakt på minst 6,0 % med mycket låg volatilitet, den årsbaserade standardavvikelsen ligger på 1,14 %.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi: 
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

  • Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: SFM Stockholm AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare:
PG Magnusson Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Strandvägen 7A, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign