Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - Juli 2017 (+0,67)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelsen på 0,93 %.

NAV i juli blev +0,67 med en standardavvikelse på 0,93%. Fonden är upp 4,75% hittills i år och det ger en fortsatt årstakt på över 8%...
Fortsatt stort inflöde i juli månad som vi betat av under månaden, i princip är allt placerat i nya direktlån. Andelen marknadsnoterade obligationer i portföljen sjönk i juli, vi behöver en del för likviditetsplanering och en del ser jag som bra placeringar. Vi har fått ett par nya branscher i vår låneportfölj, det är bra för vår riskspridning i portföljen.

Vi har även haft vår första kredithändelse, det är ett lån på 1,5 millioner kronor. Vi har i samråd med vår legala rådgivare tagit beslut om att inte skriva ned lånet i nuläget, då det är ett prioriterat lån i rekonstruktionen av låntagaren. Vidare så omfattar rekonstruktionen inte den aktiepant fonden besitter i ett dotterbolag. Vi har däremot som en markering slutat intäkts föra räntor från den dag då ansökan om rekonstruktion lämnades in. Det är ett borgenssammanträde den 14 augusti, detta kommer vägleda oss framöver i vårt agerande. Sammantaget ser det bra ut för fonden.

Bolagsrapportering för Q2, uttalande från Federal reserve ( FED), uttalande från ECB och starkare data från Kina har präglat marknadsrörelserna i juli. Många bolag rapporterade i linje med förväntningarna och det var inte tillräckligt för att fortsätta den uppgång på börser vi sett tidigare i år. FED var något mjukare i sina uttalande än vad marknaden förväntat sig och det blev en omedelbar reaktion på framförallt US-dollarn som försvagats med ett par procentenheter under månaden. ECB var dock något mer hökaktig i sina uttalande och detta har primärt lett till en förstärkning av Euron samt stigande långräntor i Euroland. I Sverige har vi fått starka BNP siffror och inflationen för juni kom in högre än förväntat.

Sammanfattningsvis så fortsätter den osäkerheten som jag skrivit om tidigare, var är priset på tillgångar på väg? Har USA redan toppat ur? Euroområdet är väldigt spretigt, dock överlag mer positivt än negativt. ECB har definitivt blicken riktad norrut än något annat gällande reporäntan. Sverige med stark tillväxt, inflationstakt som kryper uppåt gör att det är inte lätt att sia om framtiden där heller. Kina verkar komma ur sin kräftgång och bidrar positivt till global tillväxt.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

IFRS 9 som är en ny standard för redovisning träder i kraft 2018 och vi jobbar hårt med att tillmötesgå detta regelverk i god tid innan dess. Jag ser positivt på IFRS 9 och de ökade krav på börsnoterade bolag och kreditgivare som det bär med sig. Fonden kommer stå väl rustad och det blir ytterligare en kvalitetsstämpel på fonden, vilket är bra för investerarna.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden.

Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi: 
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

  • Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: Sentat Asset Management AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare:
Denovo Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Skeppargatan 27, 4tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign