Share
Preview

Scandinavian Credit Fund I - januari 2019 (+0,52)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,69
NAV kurs i januari blev 100,52 vilket ger en uppgång på månaden med 0,52 och en standardavvikelse på 0,69. Rekordstort inflöde i december och januari som vi tacksamt tar emot. Det tar fonden till över 3 mdr kronor i förvaltat kapital, det är riktigt roligt för oss. Vi har som ni kanske sett höjt taket för fonden till 5 mdr kronor.
Vi har slitit hårt med ett stort engagemang under hela december och januari och vi landade det till slut. Lånet har startdatum 31/1 vilket gör att vi haft en stor kassa under hela januari. Lånet är på 180 miljoner kronor och ger fonden ett fint tillskott till avkastningen framöver. Detta till trots så levererar vi en avkastning på 0,52 vilket jag är nöjd med. Vi blir tvungna att förskjuta emissionen till den 1a februari på grund av att handläggningen av det uppdaterade prospektet för 2019 drar ut på tiden, se mer info på www.kreditfonden.se

Ett par av de rapporterade kredithändelserna från i höstas utvecklas mycket positivt, en av dessa betalar ränta igen. Det andra har vi återhämtat en stor del av panten redan, nu är själva bolaget ute för försäljning och när den affären är klar så skall det täcka resterande fordringar som fonden har på det engagemanget. En lärdom från 2018 är att vi skall sträva efter att alltid vara ledande långivare i engagemang, då kontrollerar vi processen helt själva kring återvinning av panterna. Det är en liten del av portföljen där vi inte är det, dock är det främst där som kredithändelser har uppstått.

Lite om marknaden:

Det verkar som aktier som tillgångsslag håller på att ta slut med tanke på den köpfrossa vi sett under januari. Jag vill påstå att det är tack vare FED:s besked om att de är neutrala kortsiktigt som är den enskilt viktigaste faktorn för den börsyra vi upplever nu. Kommentarer från FED talare är att de är neutrala för nu men kan komma att höja vidare om data motiverar detta.

En annan effekt av en neutral FED är att den 10 åriga statsobligationsräntan i USA störtdykt och handlar nu på en yield runt 2,7%. Marknaden är snabb på att diskontera nya scenarier. Nyss sålde vi av på grund av att FED behövde höja räntan till följd av att inflationen och tillväxt i USA var på väg upp och nu köper vi på att förväntningar om att tillväxten mattas av och räntehöjningscykeln har nått vägs ände.

Min slutsats av detta är: som långsiktig investerare under dessa omständigheter gäller det att ha en lång horisont och en tydlig målavkastningen. Det är annars lätt att ryckas med och vilja tjäna sista kronan.
Likviditeten i marknaden är usel nu för tiden därför får små flöden stora effekter på tillgångspriser. Innan finanskrisen hade bankerna avdelningar som tog hand om mycket av flödena i egen bok och skapade på så sätt ett lugn i marknaden. Det gör man inte längre med den följden att tillgångspriser är väldigt lättflyktiga.

Ekonomin i Europa verkar svikta en del, trots detta verkar ECB och Riksbanken ha en agenda att höja räntorna framöver dock i en långsam takt. De har marginellt med verktyg för att stimulera ekonomin om det skulle behövas. Jag hoppas att deras senfärdighet avseende räntehöjningar inte drabbar oss längre fram när lättnader behövs. Det börjar lukta Japans situation som rått där i över 10 år. Jag tror med tanke på de tillväxtsiffror som kommit för EU området och de prognoser som nyligen publicerats att ECB inte kommer röra räntorna under 2019 och kanske 2020. Italien detta sorgebarn som fick igenom sin budget baserad på en tillväxt över 1%, nu befinner sig landet i teknisk recession. Italien är nästa potentiella härdsmälta i EU området håll koll på det landet. Trump och Kina är en återkommande osäkerhetsfaktor som kommer störa tills en eventuell lösning är på plats. Kronan är snart på nivåer som vi hade 2008/09 under värsta finanskrisen, det är indikation på vad omvärlden anser om Riksbanken och den parlamentariska situation vi har i Sverige just nu samt i överskådlig framtid. Det bör dock gynna svenska exportföretag så inget ont som inte har något gott med sig.
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 5 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign