Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - maj 2019 (+0,11)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,74
NAV kurs i maj blev 101,72 vilket ger en uppgång på månaden med 0,11 och en standardavvikelse på 0,74. Tack för de nya pengar som kom in för maj månad, vi uppskattar verkligen det förtroende ni visar oss.
Jag beklagar att vi får en något sämre månad än vad ni är vana vid. Anledningen till den sämre NAV kursen är en fortsättning på den stora nedskrivning vi gjorde förra månaden på grund av att en låntagares huvudman sitter häktad misstänkt för bedrägeri. Vi hade tidigare reservering på 32 mkr i denna exponering och gör ytterligare en nu på 14 mkr. Detta är nödvändigt då ny information som vi inte kände till tidigare dykt upp. Vår totala exponering i detta lån är 63 mkr, och vi har reserverat totalt 46 mkr. Vi tror att vi nått en botten nu och att vi inte skall behöva göra fler reserveringar i detta innehav. Troligtvis kommer bolaget försättas i konkurs, vi är inte ensamma i det beslutet när det är ett lån som vi inte själva kontrollerar till 100%, vi är största långivare så vårt ord väger tungt.

Vi hade nya investeringar på 61 mkr i maj och återlösta lån på lika mycket. Vi har alltså med oss likviditeten från april in i juni, den likviditeten påverkar NAV negativt. Jag tror att vi kommer ha nyutlåning på 300 till 400 mkr i juni, vilket skulle innebära att kassan närmar sig noll under kommande månader.

Lite marknad:
Trump väckte alla igen med sina nya tullar när riskfyllda tillgångar levde i eufori och marknaden betedde sig som om de skulle ta slut. Med Trump i vita huset så kan ingen känna sig säker på något. Det geopolitiska läget har även det försämrats mycket beroende på det försämrade läget mellan Iran och USA.

Det finns en hel del som talar för en nedgång i den globala tillväxten i närtid. Det är dock ganska digitalt och beroende på politiska beslut, det är tveklöst så att risken för en global recession är större idag än för några månader sedan anser jag. När jag satt som trader tyckte jag politisk risk var den svåraste av alla att tolka, speciellt om den som påverkar mest är lynnig i sina uttalanden.

(Källa: Bloomberg)
Det jag vill visa med denna tabell är framförallt kolumnen som heter ”total changes 2y” där kan ni se att marknaden prisar in ca 100 räntepunkters sänkning i FED funds på två års sikt samt att räntorna i Europa förväntas vara oförändrade under samma tid. Jag har ju kritiserat Riksbanken under ett antal månadsbrev och år för dess förda penningpolitik. En känd svensk affärstidning har fört en likadan argumentation på senare tid. Det brukar vara en bra ”revers indicator”.

Det är kanske dags för en långsamt starkare krona när alla tröttnat och alla positioner för en starkare krona är stängda.
  • Räntedifferensen på två års sikt mellan SEK och USD talar för att kronan skall stärkas.
  • Statsfinanserna i Sverige är urstarka och går mot Schweiz och det talar för kronan mot EUR där framförallt Italien är det stora spöket men även Frankrike har problem.
  • Det kan vara så att i nästa kris så stärks kronan hellre än försvagas och då har vi riktiga utmaningar med inhemsk tillväxt.

(Källa: Bloomberg)
Denna graf visar att Riksbankens reporänta borde vara 4,0% enligt denna modell. Det är sällan det skiljer så mycket och den visar att svensk ekonomi är stark och även det talar för en fortsatt kronförstärkning.


(Källa: Bloomberg)

(Källa: Bloomberg)
Avslutningsvis vill jag med de två sista graferna visa att en sköldpadda kommer fram även om det går långsamt. Den övre bilden visar fondens utveckling (+25,5) sedan start och den nedre OMX30 inkl utdelning (+21,3%) för samma period.


Vi håller på att implementera ett nytt portföljsystem där vi kommer att kunna göra fler och bättre grafer, ovan bild visar totalt AUM och innehavens valutafördelning i SEK samt kassa. Framöver kommer vi kunna vara tydligare i portföljkompositionen tack vare detta verktyg.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 5 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign