Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - september 2019 (+0,52)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,71
NAV kurs i september blev 103,95 vilket ger en uppgång på 0,52 på månaden. Standardavvikelsen blev 0,71. Det är vi ganska nöjda med.
 • Nettoinflödet i september är ca 140 mkr, stort tack för det.
 • Vi har nyutlåning under september på sammanlagt 244 mkr.
Fonden kommer vara öppen för investering den 1 november. Jag ber att få återkomma med läget i december i början av november.

Vår ambition är att matcha vår utlåning med era investeringar.

Vi har några investeringar som inte taktar ränta för tillfället och det bidrar till att NAV är något lägre i september. Vidare är det bara 30 dagar i september och det påverkar också lite negativt.

Vi kommer eventuellt där vi ser en möjlighet till framtida nytta för er investerare ianspråkta panter och driva bolagen vidare själva. Vi har för detta ändamål skapat ett separat bolag som kommer förvaltas av fonden. Ränta och värdestegring kommer andelsägare tillgodo och det kan bli ett intressant tillskott till framtida avkastning. Detta är ett alternativ till exekutiv auktion av panter där värden riskerar att förstöras.

Jag visar återigen min favoritgraf, där ni kan se hur fonden avkastat i förhållande till OMX total return sedan start. Det är belysande att se hur väl de följer varandra, dock har den ena lite stökigare väg till målet...


(Källa: Bloomberg)
Nu börjar avmattningen i ekonomin bli mer tydlig både här hemma och i omvärlden. Riksbanken håller fast vid att de skall höja räntan vid årsskiftet, de är ca två år för sent ute. Det är nu de skulle ha haft ammunition att sänka istället. Kronan tar återigen stryk och det börjar bli dyrt med utlandssemester. Kortsiktigt har jag svårt att se vad som skall vända den situation vi befinner oss i.

Ett kraftfullt finanspolitiskt paket med stimulansåtgärder som skapar riktiga jobb istället för lite duttande här och där kanske?

Statens finanser är mycket goda och att underbalansera budgeten i konjunkturnedgång är första kapitlet i nationalekonomiska skolböcker enligt Keynes teori, verkar inte som MA läst den.

Trump har själv bidragit till att FED måste sänka räntan genom att störta världshandel och USA in i ett tullkrig med hinder och osäkerhet. "Grattis operationen gick bra men patienten mår inte så bra".

Jag brukar kunna sätta mig in i hur andra tänker för att förstå logiken samt finna respekt för besluten. Dock går jag bet på hur Mr President är funtad. Han har inte åstadkommit något alls, som jag kan se. Det enda han skapat sedan han blev vald är mer osäkerhet och det gillar inte finansmarknaderna som han säger sig vurma för.

ECB tvingades till att sänka räntan och införa ett nytt program för obligationsköp. Det gynnar framförallt sydeuropeiska banker som subventioneras av skattemedel från alla länder som bidrar till EU:s budget. Det är stötande att se hur de kan fortsätta med konstgjord andning finansierad av ECB. Det hade varit bättre om bankerna tagits över av staten och avvecklats.

Nog för den här gången med synpunkter...

Vad betyder då detta för direktlånefonder:
 • Reporäntor kommer vara mycket låga minst 3-5 år framåt om inte finanspolitiken tar sitt ansvar.
 • Ränteinvesteringar kommer vara fortsatt mycket attraktiva framöver.
 • Räntenivåerna kommer ha en viss tendens att gå ner på alla investeringsalternativ utom möjligen statsobligationer, där är de ju redan negativa.
 • Riskfyllda tillgångar kommer vara fortsatt volatila och en portion räntor i portföljen bidrar till förbättrad nattsömn.
 • Bankerna kommer vara fortsatt restriktiva i sin företagsutlåning.
 • Basel IV gör det ännu tuffare för bankerna med företagsutlåning generellt.

Jag är sammanfattningsvis mycket optimistisk om framtiden för alternativa investeringar och fonden är en av dessa.

I grafen nedan ser ni hur olika sektorer bidragit till NAV och allokering av portföljen:


Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

 • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

 • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

 • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

 • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

 • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 5 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign