ShareScandinavian Credit Fund I - april 2020 (+0,18)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,95
NAV kurs för april blev 100,41 en uppgång på månaden med 0,18 med en standardavvikelse på 0,95. Det är intressanta tider vi verkar i där ena dagen är dur och andra moll. Covid-19 har ställt mycket på ända och jag hoppas ni har det så bra som möjligt efter omständigheterna…

Utöver vårt vanliga månadsbrev, så har vi även spelat in en video podcast där vi försöker besvara de frågeställningar vi får, vilken ni finner här nedan:

Vi visar en svagt positiv månad. Det finns två bidragande orsaker som påverkar negativt, den ena är svagare värdering på de återstående marknadsnoterade obligationerna samt IFRS 9 avsättningar. IFRS 9 avsättningar är inte detsamma som kreditförlust utan det är en försiktighetsåtgärd baserad på de modeller som ligger till grund för IFRS 9. Den marknadsnoterade andelen av portföljen utgör ca 2% av portföljen. Fonden har ingen exponering mot turism, hotell, restaurang, resebranschen samt transport vilket är bra eftersom dessa branscher drabbats hårt av covid-19.

Jag vill återigen betona att ni som investerare skall skärskåda vår förmåga att göra relevanta kreditbedömningar, vi samvarierar inte med andra tillgångsslag över tid. Vi är inte heller en UCIT’s fond som har daglig likviditet, vi investerar i bilaterala lån med löptid upp till 48 månader och därför kan ni som investerare inte förvänta er den likviditet som ni kan på en UCIT’s fond som är dagligt handlad. Under mars/april blev det stora inlösenanmälningar och därför måste vi använda vår "gating" facilitet som finns att läsa om i de allmänna villkoren. Vi kommer honorera inlösen så snart det bara går, dock inte på bekostnad av existerande investerare. Likabehandling är nyckeln i denna process.

Det skrevs en bra artikel i HedgeNordic om detta som jag bifogar:

Vi har även de senaste dagarna fått frågor om och hur man kan återta hela eller del av sin begärda inlösen? Under "Frågor och svar" via länken, som ni finner längre ner hittar ni den informationen.

Nu lite makro och Covid-19

Det skrivs mycket i detta ämne just nu men för mig bottnar det i några frågor:

1.     Hur lång tid skall vi leva med dessa begränsningar för företag och allmänheten?
-        Det börjar så sakteliga öppnas upp igen lite här och där. Det som oroar mig är när dödstalen börjar stiga igen i de samhällen som varit nedstängda. Politiker drar kanske i nödbromsen igen och det vore mycket negativt för de finansiella marknaderna.

2.     Kommer dessa åtgärder som centralbanker och regeringar implementerar fungera?
-        Centralbanker öser in likviditet i det finansiella systemet på ett aldrig någonsin tidigare skådat sätt. Det skiljer sig mycket åt emellan länderna avseende hur mycket som verkligen når ut till de drabbade företagen, i Sverige nästan inte alls, i Tyskland och USA mycket bra. Jag är rädd att värdet på pengar riskerar att urholkas, jag hoppas att jag har fel. I samband med att samhällen öppnas upp igen krävs nog en gigantisk "Marshallplan" för att kickstarta den fundamentala ekonomin så arbetstillfällen skapas och folk kommer i arbete. Jag hoppas verkligen att detta sker.

3.     Vilka konsekvenser kan vi få av dessa åtgärder?
-        Vi riskerar, även om det är en liten chans, få inflation och i värsta fall en kraftigt höjd inflation. En monetarist skulle garanterat säga att det är på det sättet, dock krävs det att efterfrågan överskrider utbudet och att vi får flaskhalsar i ekonomin utöver detta enligt min mening. Risken finns där och reala tillgångar blir som alltid intressanta.

4.     Italien och Eurosamarbetet
-        Jag är glad att Europa inte ger ut Euroobligationer och att Sverige säger nej till detta. Det skulle vara en fribiljett för Italien och andra finansiellt svaga länder att överspendera, det är illa nog att budgetunderskottet var uselt i Italien innan covid-19, nu lär det bli katastrof. "To big to fail" stämmer in på Italien och alla länder kommer hålla dem under armarna så länge de är med i Eurosamarbetet. Vi får väl se hur länge, det finns ju en stor andel italienare som tror de skulle ha det bättre utanför, undrar vilken planet de kommer ifrån?

5.     Riskfyllda tillgångar?
-        Börserna är kraftigt dopade, fundamentala faktorer och priser verkar inte riktigt hänga ihop. Jag hoppas att den reala ekonomin börjar leverera snart annars kan det bli riktigt surt igen.

Nedan ser ni NAV fördelningen för april månad:
(Källa: Scandinavian Credit Fund I)
Nedan stycke och länk är hämtad från www.kreditfonden.se, där finns att läsa en sammanfattning på "Frågor och svar" angående inlösen som uppkommit under april.

Under gårdagen (2020-04-23) publicerades en pressrelease av Scandinavian Credit Fund I att fonden, för att agera i samtliga investerares bästa intresse, beslutat att avvakta med att möta en anmälan om förtida inlösen på motsvarande 780 miljoner kronor. Utbetalningar ska istället portioneras ut och genomföras löpande i takt med att fonden erhåller likviditet från förfallna lån. Fonden kommunicerade även att den förväntade avkastningen sänks från en årlig nettoavkastning på 6–8 procent till 3–5 procent för 2020. Detta mot bakgrund av covid-19.
Ovanstående har skapat en rad återkommande frågor hos våra kunder. För att samla dessa på ett ställe och för att säkerställa att alla frågor besvaras utifrån den information vi har idag, finner ni nedan en "frågor och svar" sorterad efter ämnesområde.
Skulle ni ha ytterligare frågor som ni känner inte besvaras, vänligen kontakta oss på info@kredifonden.se, så uppdaterar vi sidan.
Vi vill understryka att fonden formellt INTE är stängd. Att förtidsinlösen inte kan mötas för maj månad har att göra med att fonden behöver tid på sig att få in amorteringar från utestående lån. Vad gäller den sänkta förväntade avkastningen för 2020 bygger den på en försiktighetsprincip och har INTE att göra med att vi har information om kreditförluster som inte tidigare kommunicerats. Reserveringar för kreditförluster görs löpande enligt redovisningsstandarden IFRS 9. All känd information återspeglas i senaste NAV.
Det finns också en fungerande andrahandsmarknad för fonden. Vi rekommenderar dock inte våra investerare att sälja sina andelar här då det kan resultera i att andelarna säljs till en ofördelaktig värdering.
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 7 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av Informationsbroschyr och Allmänna villkor och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i Informationsbroschyr och Allmänna villkor och uppgifterna i detta månadsbrev skall Informationsbroschyr och Allmänna villkor uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i Informationsbroschyr och Allmänna villkor avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Informationsbroschyr och Allmänna villkor kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign