ShareScandinavian Credit Fund I - juli 2019 (+0,58)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,72
NAV kurs i juli blev 102,88 vilket ger en uppgång på 0,58 på månaden. Standardavvikelsen blev 0,72. Det är vi mycket nöjda med.
Vi har i princip oförändrat AUM då vi inte tog in några nya pengar i juli. Det som drar ner resultatet på månaden är ökade IFRS reserveringar samt några marknadsnoterade innehav som bidragit negativt till månadens avkastning. Vi levererar ändå och det är bra för er som investerare såklart.

Fonden är stängd för investeringar i september på grund av ett par stora lån som amorteras i början på augusti och det fina inflöde vi fick från er (tack för det). Nu vill vi i lugn och ro jobba ner AUM till i början på oktober då fonden är öppen igen.

Vi marknadsför SCF I som en fond med låg marknadsrisk och hög riskjusterad avkastning. Tabellen nedan visar tydligt detta, det kan vara värt att ha det i minnet när riskfyllda tillgångar tävlar om att ge dubbelsiffriga avkastningar hittills i år. Vi har aldrig marknadsfört oss som ett alternativ till andra tillgångsslag utan som ett komplement som ger väldigt fina nyckeltal i portföljen.


(Källa: Hedge Nordic)
Sharpekvoten mäter den riskjusterade avkastning ni som investerare får i förhållande till den risk ni tar definierat som standardavvikelsen. Det är ett vedertaget mått och används på alla fonder. Vi har inte högst av alla fonder i indexet, och det beror på att den som ligger först bara funnits sedan årsskiftet och vår data baseras på 12 månader tillbaka i tiden. I denna ranking blandas aktie-, ränte-, råvaru-, trendföljande- och alla upptänkliga alternativa fondtyper i Norden.

Nästa graf visar SCF I sedan start i jämförelse med Nordiskt Hedgefond index under samma period, vi är tråkiga men det är ganska bra ändå tycker jag.

(Källa: Hedge Nordic)
Nästa graf visar hur institutionella investerar planerar allokera sina tillgångsförändringar det kommande året. Ni kan se att de överlägset planerar att öka sina investeringar i PE (private equity) fonder som nästan aldrig är öppna för små investerare, ni kan även se att de har för avsikt att öka sina investeringar i "direktlån" (private debt) och nästan ingen minskning av dessa. Statsobligationer är den stora förloraren och det är inte överraskande då många länder handlas med negativ yield. Det innebär att du som investerare betalar för att köpa dessa obligationer. Du får alltså ingen avkastning om inte räntorna fortsätter falla.

Vill ni investera som institutioner fortsätt att allokera medel till direktlån samt riskfyllda tillgångar.

Click here to add text.
ECB hade möte nyligen och budskapet därifrån är:
-        De planerar lättnader i penningpolitiken på grund av vikande konjunktur.

Vi har även fått siffror i Sverige som pekar på en avmattning i konjunkturen för i år samt nästa år. Senaste BNP visade förvisso på en hälsosam tillväxt men underliggande statistik som aktivitetsindex faller och kommer sannolikt dra ner reviderade BNP siffror i höst. Konjunkturinstitutets senaste prognos pekade även den på en fallande tillväxt i Sverige.

Brexit närmare sig med stormsteg och Europa lär inte bli opåverkade vid ett avtalslöst utträde.

Vi närmar oss den situation som jag varnat för, en vikande konjunktur och en Riksbank som inte höjde när de hade alla chanser i världen. Det återstår att se om de ändå genomför den planerade höjningen i december.

Grafen nedan visar vilka områden som bidragit till avkastningen för juli månad:

Click here to add text.
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 5 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign