Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - Oktober 2017 (+0,64)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelsen på 0,87 %.

NAV i oktober blev +0,64 med en standardavvikelse på 0,87%. Fonden är upp 6,77% hittills i år och det ger en fortsatt årstakt nära 8%...

Det är mycket bra, vi har med råge passerat den lägre målsättningen för fonden på 6,0% och kämpar vidare mot den högre på 8,0% för året.
Ännu en månad med stora inflöden, ca 188 mkr, till fonden, vi bockar och bugar och tackar för förtroendet! Det innebär att fonden nu har passerat 1 mdr i förvaltat kapital.

Vi har nu avslutet det kreditärende som drabbade fonden under september med en nedskrivning av ca 1,1 mkr. Vi har under slutet av denna månad avyttrat bolaget som vi hade säkerheter i och våra lån har den nya ägaren tagit över. Vårt totala engagemang på motparten var 4,5 mkr och fonden har efter avyttrad säkerhet tagit en nedskrivning på 25% av totala engagemanget. Det är alltså betydligt mindre än de 75% som var på ett lån mot denna koncern som vi berättade om i september, vår modell för pantsättningen fungerade i detta fall. Varför har vi inte 100% återvinning?

-Jo, moderbolaget i denna koncern hade tömt det bolag som vi hade säkerheter i på tillgångar genom koncerninterna lånebetalningar, detta skall vi nu titta närmare på och eventuellt pröva rättsligt om det inte strider mot aktiebolagslagen. Först konsultering med vår processadvokat och sedan eventuellt i domstol om vi ser utsikter att återvinna något av det nedskrivna beloppet. Det är i princip omöjligt att skydda sig mot denna typ av beteende hos en låntagare. Det är viktigt för marknaden att veta att vi inte tänker släppa igenom den här typen av beteende om vi stöter på det.

Vi fick in väldigt mycket pengar i början på oktober och det har tagit hela månaden att placera dessa, detta i kombination med att vår likviditetsportfölj tappat lite i värde. Trots detta levererar vi en ny månad med bra avkastning. Likviditetsportföljinnehaven har bidragit bra till NAV tidigare under året så nu ger den tillbaka lite. Det är mindre än 20% av portföljen som den står för och vi använder den som buffert för att möta uttag eller lånförfrågningar när vi inte har kassa.

Vi har tagit ett aktivt beslut att vara mycket restriktiva mot BRF utvecklare i fonden, ifall vi går in i något nytt projekt skall det vara mycket betryggande säkerheter. Däremot har vi inget emot hyreslägenheter på rätt ort eller samhällsbyggnadsprojekt.

USA’s ekonomi tuffar på och FED kommer med största säkerhet höja räntan i december, däremot är det en öppen fråga om fortsättningen. Jag tror FED kommer höja 1-3ggr nästa år och om det blir det senare kommer det påverka långräntorna uppåt. Däremot är det en bra miljö för krediter så relativt sett kommer de klara sig bättre än statsobligationer givet att inte börsen kollapsar.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden.

Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: Sentat Asset Management AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare:
Denovo Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Skeppargatan 27, 4tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign