Share
Preview
Scandinavian Credit Fund I - Januari 2017 (+0,43)

Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter


Den årsbaserade standardavvikelsen ligger på 1,05 %.


Utvecklingen i januari blev +0,43 med en standardavvikelse på 1,05

Anledningen till den något lägre NAV kursen är en överskattad upplupen ränta 2016 som påverkade NAV negativt med 0,2 i januari. Fondens underliggande avkastning är alltså ca 0,63 och är därmed väl i fas med vår målavkastning.

Jag tänker i detta månadsbrev utveckla några av de tankar som jag som investerare har inför 2017 och vilka risker samt möjligheter det ger.

Efter Roms fall gick Europa in i den så kallade ”Dark Age” det var en kulturell och lärande tillbakagång och inte förrän på medeltiden började Europa resa sig från detta. Det tog ytterligare flera hundra år innan vi började se globalisering som en tillgång och möjlighet. Under de sista 50 åren har frihandelsavtalen mellan jordens länder lett till att tillväxten globalt sett varit på en hög nivå och många människor har fått det mycket bättre i världen.

Det finns dock undantag från detta, de som gjorde okvalificerade industrijobb i västvärlden är numer utan jobb eller har halkat efter i välståndsligan jämfört med de i väst som har utbildning eller egen drivkraft.

De är idag populistiskt att skylla på frihandel, invandring, EU för att ens egen situation inte utvecklas på ett önskvärt sätt.

Det är tillräckligt många som sympatiserar med denna åsikt och i en demokrati vinner de som får flest röster i allmänhet.

Här kommer då den stora implikationen för 2017 och framåt:
Politisk RISK

Politisk risk är det svåraste att förutsäga, så mycket av investeringsbesluten grundas på om du som investerare gillar politiken eller inte.

Det som är en konsekvens av politisk risk är osäkerhet och det är en tuff kompis att ta beslut på.

Jag tänker på Trump i USA, Brexit i UK, presidentvalet i Frankrike samt Italien där många tror att de skulle klara sig bättre med den gamla politiken som rådde innan EU medlemskapet och den gemensamma valutan.

Trump har ju genom sina löften fått börserna att gå mycket starkt under Q4 samt januari, är det uthålligt?
- Svaret på det är omöjligt att sia om, det som jag kommer koncentrera mig på det är om earnings i P/E stiger så det motiverar värderingen vi ser nu.
- Inflationen börjar röra på sig och underblåses eventuellt av utlovad finanspolitik i USA. Min erfarenhet säger mig att när den väl kommer så stiger inflationen snabbare och kraftigare än vad makromodellerna förutspår.

Vad betyder detta för kreditfonden?

I tider av osäkerhet så är det önskvärt att söka sig till ränteplaceringar, men vem vill köpa statsobligationer när inflationen börjat röra på sig och tioåriga räntor ligger på runt 70 punkter i Sverige. Den kan lätt stiga till 1,5 - 2,0% innan året är slut.

Aktier, det jag vet är att det kommer bli en stökig marknad om det är politiken som får styra riktningen.

Kreditfonden har en ytterst begränsad marknadsrisk så vi räknar med fortsatt låg volatilitet med stor efterfrågan från låntagare.

När du som investerare i Kreditfonden skall bedöma riskerna ska du tänka på om vi i fonden kan göra våra kreditbedömningar på ett bra sätt. Gör vi det minimerar vi risken för kredithändelser och sprider därigenom riskerna i portföljen. Kreditfonden är inte känslig för ränteuppgångar då våra lån inte marknadsvärderas utan liksom hos bankerna värderas till bokfört värde. De marknadsnoterade obligationer vi håller har kort återstående löptid eller är av karaktären FRN:s.

I takt med att fonden växer kan vi få en effektivare riskspridning och därigenom minskar exponeringen mot enskilda låneobjekt.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte den officiella NAV kursen.

Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling


Med vänliga hälsningar
Fredrik SjöstrandScandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi: 
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

  • Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: SFM Stockholm AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare:
PG Magnusson Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Strandvägen 7A, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign