Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - januari 2020 (+0,51)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,68
Nytt år nya möjligheter!

NAV kurs för januari blev 100,51 med en standardavvikelse på 0,68. Det är en ok månad tycker jag, inte nöjd men ok. Vår nyutlåning i januari blev ca 20 mkr, vi tar ju inte in några nya pengar under januari månad därav denna magra siffra för utlåningen.

Fonden kommer vara öppen för investering nästa gång måndagen den 2 mars 2020.

Vi fick in ca 150 mkr netto i början på februari, stort tack för det. I februari ser det mycket lovande ut och vi räknar med att investera minst 200 mkr under månaden.

Ifall ni inte sett det så har vi rekryterat två nya analytiker som börjar i maj, det skall bli kul att få inkludera dem i teamet. Den ena kommer från Danske Bank och den andre från SEK (Svensk Exportkredit). Vidare har vi blivit så många på kontoret att vi även rekryterat en office manager som kommer ta emot er när ni hälsar på. Det känns viktigt att vi växer in i vår kostym på alla fronter, det är ett stort ansvar att förvalta över 4,4 mdr kronor och vi är både tacksamma och ödmjuka inför den uppgiften

Det kan väl knappast undgå någon att den enskilt största snackisen på marknaden i början på året är Coronaviruset. Vad den slutliga påverkan på riskfyllda tillgångar blir är omöjlig att förutsäga. Börserna är trots detta överlag positiva sedan årsskiftet med mycket volatilitet. Det är framförallt Kina som är i negativt territorium.

Rapportsäsongen i början på året var överlag ganska stark och det har naturligtvis bidragit till de börsuppgångar vi sett hittills i år.
Tittar vi enskilt på makrostatistik från Sverige har den överraskat positivt på senare tid vilket är bra, frågan är om det är uthålligt?
Nedan ser ni en graf som visar på just detta:

(Källa: Bloomberg)
Tittar vi istället på det största dragloket i Europa ser de inte riktigt lika positivt ut. I Tyskland förväntas BNP tillväxten för Q4 vara negativ, se grafen nedan:
(Källa: Bloomberg)
I USA är det en mixad bild och det mesta tyder just nu på att FED inte kommer göra något åt styrräntan 2020.
Långa obligationsräntor har handlats ner sedan Coronaviruset blev känt och inte gått tillbaka, så en divergens är tydlig mellan riskfyllda tillgångar och så kallade säkra tillgångar som statsobligationer i de stora sunda ekonomierna utgör (Italien är ett undantag). En sådan här divergens brukar alltid korrigera sig så småningom, den stora frågan är, som alltid, när och hur denna korrektion sker denna gång.

Jag avslutar med att visa den totala avkastningen ni erhållit sedan starten av fonden. Det är inte många investeringar som kan visa en liknande graf och dessutom leverera den mycket tillfredställande avkastningen.
(Källa: Bloomberg)
Nedan följer NAV fördelningen för januari.(Källa: Scandinavian Credit Fund I)
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 5 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign