Share
Preview

Scandinavian Credit Fund I - mars 2019 (+0,42)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,70
NAV kurs i mars blev 101,25 vilket ger en uppgång på månaden med 0,42 och en standardavvikelse på 0,70. Vi fick nya friska pengar under mars vilka vi har att jobba med under april och framåt, som vanligt så är jag ödmjuk och tacksam för det förtroende ni visar oss.
Vi går in i april med en stor likviditet och det beror på ett stort lån som vi sa nej till i elfte timmen under mars. Vi hade jobbat på det en längre tid, dock så var vi eniga om att säga nej. Vi kan naturligtvis göra fel, emellertid kommer vi aldrig gå in i ett engagemang där vi inte är 100% säkra på att vi gjort allt för er andelsägares bästa.

Vår kreditanalyskapacitet förbättras kontinuerligt, dock så finns det aktörer där ute som har bedrägligt uppsåt så vi måste bli ännu bättre på att upptäcka detta. I veckan blev våra datorer ”hackade” som en del av er redan vet, vi upptäckte det och problemet åtgärdades. Vi har polisanmält händelsen och skrivit incidentrapport enligt våra instruktioner.

Vi har under månaden reserverat ett större belopp under IFRS 9 reglementet, det och lånet som inte blev av är anledningen till det något svagare NAV:et för mars månad. Vår grundavkastning i portföljen är god, det är i enighet med rådande regelverk vår skyldighet att sätta av medel för eventuella framtida kreditförluster.

Vi åsätter pantvärden enligt följande reglemente:

Panten marknadsvärderas för att därefter justeras ned och därmed ta höjd för värdeförsämringar.
·        Värdet av befintliga fastigheter justeras ned till 80 %.
·        Värdet a utvecklingsfastigheter justeras ned till 60 %
·        Värdet av noterade aktier justeras ned till 70 %.
·        Värdet av onoterade aktier (producerande företag) justeras ned till 50%.
·        Värdet av onoterade aktier (förhoppningsbolag) justeras ned till 20%.
·        Värdet av fakturor i en portfölj vid fakturabelåning justeras ned till 96 %.
·        Värdet av konsumentkrediter i en portfölj justeras ned till 92 %.
Dessa värden kan justeras i specifika fall beroende på den bedömning som görs. Om justering görs ska motiveringen dokumenteras.
(Källa: Scandinavian Credit Fund I, IFRS 9)

Jag vill med denna sammanställning visa att även om vi gör reserveringar så finns det stora övervärden i portföljen.

Om vi tittar på ”High yield” fonder och aktiefonder är det inget ovanligt att dessa visar negativ avkastning på årsbasis som ni vet. Med en kombinerad portfölj där direktlån är en del av portföljen, kan du som investerare kan uppnå en hög riskjusterad avkastning över tid. Vikterna är en produkt av riskaptiten hos dig som investerare.


(Källa: Bloomberg)
Som ni kan se i denna graf så har fonden trots den kraftiga börsuppgången i år väl matchat OMX:s totala avkastningsindex sedan starten av fonden januari 2016. SCF I är det vita strecket.

Det har ju skett en rejäl omsvängning av marknadens tro på konjunkturutvecklingen framöver. Från att strax före årsskiftet trott på räntehöjningar i USA under 2019 så prisar man nu in en sänkning med 25 räntepunkter.

ECB tillför marknaden ny likviditet genom ett nytt låneprogram till bankerna inom EURO området.
I denna miljö säger vår svenska riksbankschef att inget i omvärlden förändrats, hmm???-Jag tror de får svårt att höja räntan i slutet av året, hurvida det sker  och med deras tidigare agerande så är det en öppen historia.

Det kommer garanterat vara fortsatt slagigt i marknaden.

Det verkar som att de stimulanser som gjorts i Kina börjar leverera, det kan vara en nyckel till fortsatt efterfråga på riskfyllda tillgångar.

(Källa: Bloomberg)
Grafen visar hur data kommit i förhållande till förväntningarna i Europa, vi kan se att de överlag överraskat negativt det senaste året.

Vi överväger att stänga fonden för insättning i juni och därefter ha den öppen för insättning varannan månad under 2019.

V
i betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 5 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign