Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - februari 2020 (+0,54)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,68
NAV kurs för februari blev 101,05 en uppgång på månaden med 0,54 och en standardavvikelse på 0,68. Det är en bra månad med tanke på att februari har två räntedagar minder än exempelvis januari. Vår nyutlåning i februari blev ca 240 mkr och vi har en fortsatt bra orderbok för mars månad. Vi fick in ca 120 mkr i nyinvesteringar under februari som vi skall sätta i arbete. Tack för det, det är med stor ödmjukhet som de tas emot av oss.

Fonden kommer vara öppen för investering nästa gång måndagen den 1 april 2020.

Det har ju varit lite stökigt i februari för riskfyllda tillgångar, jag återkommer till det.

En del undrar kanske varför vår fond kan tuffa på när alla HY fonder och aktiemarknader fått stryk i februari.
Ni som läser dessa månadsbrev regelbundet kommer ihåg att jag nämnde att vi aldrig värderar upp tillgångar, i motsats till en marknadsnoterad fond. Vi redovisar direktlån till bokfört värde med reservering enligt IFRS 9. Vi gör reserveringar på bolagsnivå i tre kategorier beroende på tillståndet i bolaget. Modellen som används är avstämd och godkänd av vår externrevisor som är PWC. Förra året var det till vår nackdel i jämförelse med andra fonder. Dessutom tog vi en stor förlust men gjorde ändå ett mycket bra år. Tanken med SCFI är att fonden skall vara okorrelerade med andra tillgångsslag. Går börsen upp skall vi fortsätta prestera på 6-8% i årsavkastning efter avgifter, går börsen ner samma sak. Vi vill vara tråkiga, det är vår ambition.
Det är vår kreditprocess ni skall utvärdera, det är den enskilt viktigaste bedömningen av fonden. Vår utlåning är seniort säkerställd och för oss är det viktigaste att skydda insatt kapital. Vi kommer from april vara fem analytiker som jobbar heltid med företagsanalys/kreditanalys som jag nämnt tidigare. Vi fortsätter att utvidga vårt nätverk för investeringar och våra direktkontakter med potentiella låntagare. Ifall det behövs anställer vi fler medarbetare, vi skall ha det bästa teamet som går att få i Stockholm och vi är på god väg tycker jag. Vi har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare där de ambitiösaste vill jobba och som dessutom brinner för alternativ utlåning.

Lite om marknaden:
Coronaviruset fick ju en ganska tydlig inverkan på riskfyllda tillgångar för att uttrycka det milt. Det kom i ett läge där det var ”all time high” på S&P, rapportsäsongen var över med blandat resultat men överlag positivt och aktiemarknaden hade ignorerat signaler om svagare aktivitet i ekonomin under större delen av 2019.
Vad är marknaden rädda för? Influensa har vi ju haft förut eller?
-        Det är inte ofta hela städer och landsdelar stängs ner.
-        Transporter och möjlighet till handel begränsas.
-        Tillväxten dämpas.
-        Vinsttillväxten kanske avstannar i företagen etc.
Dessa är exempel på faktorer som marknaden diskonterar, det finns säkert många fler.

Sammantaget med den situationen vi befann oss i, var det orsaken till de stora rörelserna i marknaden, de största under en vecka sedan finanskrisen.

Min personliga uppfattning är att det kommer ta ett tag innan det lugnar ner sig, det kommer säkert några ytterligare nedgångar innan allt stabiliserar sig. Bullmarkanaden på S&P är inte bruten ännu och rörelsen kan än så länge ses som en del av en korrektion.
Marknaden tolkar FED som att de kommer sänka styrräntan i april och räntekurvan i USA har blivit brantare i denna flykt till säkra statspapper som vi sett. Den 10-åriga statsobligationsräntan i USA är på lägsta nivå någonsin vilket understryker marknadens rädsla för den situation vi befinner oss i (se grafen).
(Källa: Bloomberg)
I bilden nedan kan ni se vad marknaden förväntar sig av centralbanker framöver. FED sänker redan i april och med totalt 100bp inom ett år, UK kommer sänka sin styrränta med ca 50bp och ECB ligger kvar på oförändrad styrränta. ECB kommer nog tillföra likviditet till marknaden på annat sätt.
(Källa: Bloomberg)
Det kommer vara en intressant tid framöver och vi får se vad den tar vägen...
Nedan följer NAV fördelningen för februari.(Källa: Scandinavian Credit Fund I)
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 7 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign