Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - augusti 2019 (+0,55)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,71
NAV kurs i augusti blev 103,43 vilket ger en uppgång på 0,55 på månaden. Standardavvikelsen blev 0,71. Vi tackar för ert förtroende, det är som alltid med stor ödmjukhet och tacksamhet vi tar emot det.
Vi hade två stora amorteringar i början på augusti på sammanlagt 170m SEK, i ljuset av det är månadens NAV mycket bra. Nyutlåningen under augusti var ca 60m SEK, den tar dock fart i september där jag räknar med att hela kassan som är kvar skall sättas i arbete.

Vi har fått en del förfrågningar kring IFRS 9 och de reserveringar vi gör där. Jag tänker därför ge det lite utrymme i detta brev.

IFRS 9 omfattar alla bolag i Europa som sysslar med kreditgivning och syftet är att alla bolag som redovisar till upplupet anskaffningsvärde skall tillämpa en form av marknadsvärdering på sina krediter beroende på hur de utvecklas. Fonden redovisar direktlån enligt den principen, alltså omfattas vi av IFRS 9 sedan januari 2018. IFRS 9 innehåller tre graderingar där krediter kategoriseras beroende på eventuella kredithändelser eller frånvaro av dessa.

Utan att gå alltför djupt i detaljerna vill jag understryka att vår modell är framtagen i samarbete med vår revisor PWC och godkänd av dem.

I kategori ett hamnar alla lån direkt med en första reservering som sker dag ett utan kredithändelse.

Till kategori två flyttas lån som exempelvis inte betalat ränta 30 dagar efter förfall, där blir då reserverat belopp större än i kategori ett.

Till kategori tre flyttas lån med konstaterad kredithändelse. Hur stor reserveringen blir är en funktion av det värde som åsätts panterna som ställts som säkerhet för lånet. Det är viktigt att påpeka att en kredit kan migrera tillbaka från kategori tre till två eller ett om låntagaren får ordning på sina betalningar igen eller fått in nytt kapital genom exempelvis nyemission eller direkt från tidigare ägare. I nedan länkar kan ni läsa djupare om IFRS 9:
https://kreditfonden.se/wp-content/uploads/2019/08/IFRS-9-F%C3%B6rordning.pdf
https://kreditfonden.se/wp-content/uploads/2019/08/IFRS-9-Nya-redovisningsprinciper.pdf

Till skillnad från marknadsvärderade obligationsfonder som gått mycket bra i år på grund av fallande räntor så erhåller vi vår avkastning över hela lånets löptid. Vi vill ha en hög och jämn riskjusterad avkastning och vill inte vara exponerade för stora rörelser i marknaden. En investering i SCF I är framförallt en investering där vår förmåga att göra bra kreditbedömningar och sätta samman en portfölj av dessa.

Jag visar min favoritgraf, här där ni kan se hur fonden avkastat i förhållande till OMX total return sedan start.


(Källa: Bloomberg)
Som ni ser finns det olika vägar till samma mål.

Jag undrar när marknaden blir trött på President Trumps nycker. Så småningom kommer fundamentala faktorer bli rådande igen, frågan är dock hur mycket skada han åstadkommit innan dess.

Med en så irrationell person som bestämmer så mycket skapas möjligheter dock är det nog klokt att ha lite torrt krut i beredskap om det går alldeles överstyr anser jag.

I grafen nedan ser ni hur olika sektorer bidragit till NAV och allokering av portföljen:


Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 5 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign