Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - december 2017 (+0,71)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,85 %.

God fortsättning på det nya året!

NAV i december blev 108,13, vilket ger en uppgång på månaden med +0,71 till en standardavvikelse om 0,85%. Fonden landade på en uppgång av 8,13% för helåret 2017.
Det är vi supernöjda med, vår målavkastning är som bekant 6-8% på årsbasis efter avgifter med en standardavvikelse under två. Vi hade som bekant en begränsning på inflödet i december dock blev det ändå runt 100 millioner kronor då plattformar lagts på toppen Vi tar bort den aviserade begränsningen på 300 mkr i februari. Vi är otroligt tacksamma och ödmjuka inför det förtroende ni ger oss. I början av 2017 hade vi två budgetar för AUM i december en på 500 mkr och en på 1000 mkr. Det blev nästan 1,2 mdr kronor under förvaltning vid utgången av 2017. Stort tack för ert förtroende!

Under året har vi ökat storleken på våra lån tack vare ökat AUM och kan nu konkurrera om fler låneobjekt än tidigare, vi säger numer nästa regelmässigt nej till lån under 5 mkr. Vi hinner helt enkelt inte med dessa förfrågningar och då måste vi prioritera det som vi anser vara bäst för våra investerare.

Vi kommer under året ytterligare utöka vår kapacitet på lånesidan för att möta inflöden och hålla en jämn avkastning. Det är viktigt för oss att ha en pipeline som möter inflödet i fonden.

Den genomsnittliga löptiden på lånen är ca 19 månader i portföljen. Följer man teoretiska avkastningskurvor rörande krediter så är det högst avkastning mellan 12 och 36 månader och det är där våra lån i huvudsak finns. Ibland gör vi säkerställda bryggor med betydligt kortare löptid och då är avkastningen mycket högre, låntagaren är i dessa fall inte priskänslig utan det är oftast i samband med en aktieemission som bryggan behövs.

Vi har vid utgången av året marknadsnoterade obligationer motsvarande ca 17% av portföljen. De fyller två syften för det första så kan vi möte eventuella utflöden från er investerare och för det andra så ger de en attraktiv avkastning och de bedöms på samma sätt som vilket lån som helst i portföljen avseende investeringsbeslutet.

Vår investering i en liknande fond är oförändrad i storlek sedan 2016 och andelen är väldigt liten i portföljen nu.

Våra valutasäkringar har fungerat bra under året då andelen investeringar i icke SEK ökat, det kostar lite i USD men det är fortfarande värt det. I EURO kostar valutasäkringarna i princip ingenting då avkastningskurvorna är väldigt lik den svenska i EURO.

Alla stjärnor står i zenit med avseende på tillväxt, börsutveckling, sysselsättning och så vidare i västvärlden. Digitalisering och förändrade konsumtionsbeteende gör att centralbankerna har huvudvärk. Det traditionella sättet att bedriva penningpolitik med inflationsmål är förlegat och minusräntor skapar onödiga spänningar i ekonomin. Det verkar dock som Riksbanken kommer höja reporäntan under 2018, det är ju alltid något dock baserat på gammalt analystänkande med inflationsmål i fokus.

Aktiemarknaderna gick som tåget 2017 generellt och framförallt i USA och Asien. Den stora frågan är när marknaden börjar diskontera en nedgång i ekonomin i kombination med stigande reporäntor. I USA har det höjts räntor dock har det kombinerats med skattereform som dopat marknaden. Jag skulle inte bli förvånad om Q1 2018 blir bra men sedan nyktrar marknaden till och går in i en lugnare fas.

Fonden har inga kredithändelser under december att rapportera om vilket naturligtvis är bra.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden.

Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare:
Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: Harvest Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Strandvägen 7A, 5tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign