Share
Preview

Scandinavian Credit Fund I - december 2018 (+0,43)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,70

NAV kurs i december blev 107,02 vilket ger en uppgång på månaden med 0,43 och en standardavvikelse på 0,70. Vi gav alltså en investerare 7,02% i avkastning för 2018, vilket jag är mycket nöjd med under rådande marknadsförhållanden. Återigen vill tacka Er för ett fantastiskt år och det förtroende Ni ger oss.
Det har minst sagt varit stökigt på alla finansiella marknader så vi är extra nöjda i år. Vi drabbas ju av det också men då i termer av lån som inte betalar ränta under perioden fram till realisering av panterna, vi gör även nedskrivning av värdet på lånen i samband med kredithändelser. Dessa reserveringar och upplupna räntor återvinns förhoppningsvis vid avvecklingen av lånet. Vårt NAV för december är under 0,50 som ni säkert konstaterat. Det beror dels på en stor likviditet i portföljen som vi inte har omsatt ännu, det blev lite rörigt på marknaderna i december som sagt. Det beror dels på att vi gjort en något större reservering enligt IFRS 9 som härstammar primärt från vår syn på makroutsikterna framöver samt en del försämring av kreditbetyget på några innehav i portföljen. Om vi inkluderar dessa avsättningar i NAV kursen har vi trots detta en mycket hälsosam underliggande avkastning i portföljen. Ifall utsikterna förändras till det ljusare kommer vi återföra IFRS 9 reserveringarna till NAV kursen. Jag tror att vi får vara beredda på en något lägre avkastning i fonden under början av året, det är ett osäkert läge och företagen behöver längre tid på sig för att komma till beslut.

Utöver detta så jobbar vi på att få en belåningsfacilitet på fonden. Det skulle innebära att vi kan ha en mycket bättre kontroll på vår likviditetssituation och bara ta in nya pengar när vi har lån att fylla dessa nyinvesteringar med.

Vi skrev ju ett brev i december till er alla där vi gick igenom året som gått och lite om framtiden. Jag kan komplettera detta med en till rekrytering för att förstärka teamet. Denna medarbetare skall primärt ha ett portföljansvar, jobba med analys samt bearbeta låntagare. Det är en senior rekrytering och jag är mycket glad att kunna landa den.

Lite om marknaden och några punkter som jag kommer titta närmare på för 2019:

1.     Hur ser riskaptiten ut hos investerare? Kommer likviditet placeras i risktillgångar eller i statspapper?
2.     Kommer USA och Kina hitta en förhandlingslösning som är acceptabel för marknaden? Handelskrig är som bekant dåligt för affärsverksamhet.
3.     Vi har inte sett en märkbar inbromsning i företagsvinster globalt sett ännu. Det är mycket ovanligt att börsen går ner två år i rad om inte företagsvinsterna börjar falla och infria de negativa förväntningarna marknaden har med sig från andra halvan av 2018.
4.     Kommer FED hålla tillbaka sina aviserade räntehöjningar? De har redan gått från tre till två förväntade höjningar 2019, det skulle inte förvåna mig om de skjuter på den första 2019 för att se hur marknaderna utvecklas och sentimentet med den.
5.     USA:s aktiemarknader har ju gått betydligt bättre än resten av världen, kommer det bestå 2019 eller är det dags för omvärlden att gå bättre och i så fall, i en uppgång eller mindre dåligt?
6.     Är den USA:s statsobligationsmarknaden för pessimistisk? Jag har tidigare visat att ränteskillnaden mellan 2-åriga och 10-åriga statsobligationsräntor är på riktigt låga nivåer om vi tittar 30 år tillbaka i tiden och om de gått negativa har det varit en bra prognos på kommande lågkonjunktur.
7.     Riksbanken har ju höjt en gång 2018, jag anser lite för sent. Hur kommer den att agera 2019 i ett scenario med oro i omvärlden och fallande tillgångspriser?
8.     Regeringsbildningen i Sverige, nyval eller inte.
9.     Går det att sätta munkavel på Trump? Så fort han öppnar munnen så hoppar det grodor ur den och börserna med dessa.

I grafen nedan (Källa: Bloomberg) jämför jag en fond (BNP Paris Bas) som investerar i HY obligationer i Sverige och Norge. Utan att lägga några värderingar i analysen kan jag konstatera att sett över den treårsperiod som Kreditfonden varit aktiv så går det bra även i en jämförelse med en annan ränteprodukt som opererar i ett liknande universum som vi gör.
Jag avslutar detta brev med ytterligare en graf (Källa: Bloomberg), denna gång på fondens totala avkastning sedan start. Den visar en total avkastning sedan start på 23,4% vilket är nästan 8% i snitt efter avgifter under den gångna treårsperioden.
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/investering/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384
Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign