Share
Preview

Scandinavian Credit Fund I - april 2019 (+0,36)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,70
NAV kurs i april blev 101,61 vilket ger en uppgång på månaden med 0,36 och en standardavvikelse på 0,70. Tack för de nya pengar som kom in för april månad, vi uppskattar verkligen det förtroende ni visar oss. För att inte växa för häftigt i AUM och missbruka det förtroendet så kommer fonden vara stängd för investeringar under juni och juli. Det är viktigt för oss att vårda redan existerande investerare såväl som nya. Det innebär att fonden är öppen för investering nästa gång den 1 augusti.
Vi har under april placerat 180 mkr i nyutlåning, dock har vi haft 243 mkr i återbetalda lån. Den back log som fonden har med sig sedan februari påverkar fortfarande NAV utvecklingen. Detta tillsammans med det som vi skrev om i pressmeddelandet från 2019-04-26 https://news.cision.com/se/scandinavian-credit-fund-i/r/pressmeddelande-rorande-ett-innehav-i-scandinavian-credit-fund-i-ab--publ-,c2798135, gör att april blir lite svagare än genomsnittet hittills för fonden.

Vi har även under april stämt en annan låntagare som inte skött sina betalningar. Det kommer nog ta lite tid innan vi kan realisera de tillgångarna som är lämnade som säkerhet för lånet. Det är dock tillfredställande för fonden att via nya värderingar som vi gjorde strax innan stämningsansökan fått bekräftat att det överhypotek som fonden hade när vi gjorde krediten är intakt.
Jag tror att vi äntligen landar belåningsfacilitet med en storbank under maj månad, då kommer fonden i praktiken inte ha någon överlikviditet och alltid vara fullinvesterad. Det blir mycket bra för avkastningen framöver. Det kommer förmodligen innebära att fonden bara är öppen för insättning varannan månad framöver med början från hösten 2019.

Vi fick besked om att Riksbanken skjuter räntehöjningar på framtiden givet svagare inflationsprognos samt svagare ekonomisk utveckling i Sverige samt omvärlden. Detta fick som följd att marknadsräntor föll och kronan försvagades kraftigt. Vi har nu hamnat i den situation som ingen vettig ekonom vill vara i. Inflationen viker, ekonomin försvagas samt väldigt lite krut att stimulera med via penningpolitiken. Jag tror tyvärr att kronan kommer fortsätta rasa om inte Riksbanken får ett nytt inflationsmål så de kan höja räntor. De kan exempelvis få ett mål för inflationen på 1,0-2,0 procents inflationstakt, då kan de höja räntorna direkt. Det skulle stoppa kronraset och den åtstramning av ekonomin som följer av höjda importpriser, speciellt på olja samt bensin.

I omvärlden verkar en återhämtning i Kina vara ett faktum och de stimulanser som centralregeringen infört ger en moderat tillväxt. Givet att USA och Kina skriver på ett nytt handelsavtal så skall det kunna fortsätta framöver. Trump kan och gör sitt bästa för att skapa osäkerhet runt ett nytt handelsavtal.

I Europa är fortfarande ECB försiktig med sin penningpolitik, dock har det kommit något positivare tillväxtsiffror på senare tid. Det är dock alldeles för tidigt att se en räntehöjning där i närtid.

I USA tuffar ekonomin på, dock har inflationen kommit något svagare än tidigare så FED är i ett vänteläge och det händer nog inget där under 2019 avseende ränteförändringar. US dollar fortsätter sin resa norrut och i nuläget är det svårt att se vad som skall ändra på det. Ekonomin är robust, räntorna är högre än omvärldens och FED har en angenämare sits än vad centralbankerna i väst har. Vi får se var det tar vägen?

Lokalvalen i UK kan möjligen driva fram en majoritet i parlamentet för en tullunion med EU. Det vore väldigt positivt tycker jag.

Vi har haft en galet bra utveckling på Stockholmsbörsen under april inklusive utdelningar, jag lyfter på hatten för den. Hur uthålligt kan det vara?

Kreditspreadar är ganska oförändrade i Europa under månaden, däremot har det varit ganska bra aktivitet i primärmarknaden för företagsobligationer.

(Källa: Bloomberg)
Grafen visar ett index för Europeisk High Yield spread. Den visar att vi är tillbaka på samma nivå som sommaren 2018, frågan är om det är uthålligt?

Det finns en gammal regel som säger ” sell in may and walk away”.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 5 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign