ShareScandinavian Credit Fund I - december 2019 (+0,62)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,69
NAV kurs i december blev 105,77 vilket ger en uppgång på NAV med 0,62 för månaden. Standardavvikelsen blev 0,69. På årsbasis når vi nästan intervallet av vår målsättning.

Fonden kommer vara öppen för investering nästa gång den 3 fabruari 2020.

Jag vill börja med att säga – STORT TACK för ännu ett år tillsammans. Vi är som alltid mycket tacksamma och ödmjuka inför det förtroende ni ger oss. Fonden har vuxit med mer än 1 mdr under 2019 och är nu på drygt 4,2 mdr. Det blev en bra avslutning på 2019 och året blev acceptabelt efter omständigheterna. Vi har gjort ett antal mycket intressanta lån under 2019 varav vi publicerat några stycken, vi har även erfarit en större kreditförlust som beror på bedrägeri där vi skrivit ner tillgången. Den händelsen har påverkat NAV kursen med över 100 punkter. Nettoinflödet under december är ca 100 mkr. Vi har en välfylld orderbok in i februari så vi tar gärna emot extra mycket kapital under januari månad.

NAV kurs i december blev 105,77 vilket ger en uppgång med 0,62 för månaden. På årsbasis når vi nästan intervallet av vår målsättning trots det jag skrev om i det tidigare stycket och sandardavvikelsen blev 0,69. Den riskjusterade avkastningen är ca 9,5 (sharpe ratio) per den sista december 2019. Det skall jämföras med andra alternativa investeringsfonder som ligger på 1 till 3. En hög siffra är mycket bra och över tre är otroligt bra. Den siffran visar hur mycket avkastning du som investerare erhåller i förhållande till den risk du tar baserat på standardavvikelsen. Hög siffra = hög riskjusterad avkastning. Nedan följer en sammanställning av nordiska fonder från HedgeNordic avseende "sharpe ratio":
 
(Källa: HedgeNordic)
Vidare kan vi i denna tabell se den största månatliga förlusten för de fonder som visas. SCF I har haft en minusmånad som gav en förlust på 0,25, det var vår första månad 2016. Tittar vi på de andra fonderna så visar de betydligt större faktiska nedgångar. Jag vill med detta ha sagt att vår ambition är att vara "tråkig",  samtidigt som vi levererar en bra avkastning.

Vår nyutlåning under december var ca 87 mkr fördelat på 4 st lån.

Jag ser med tillförsikt på 2020, vi har ett mycket starkt team för analys och origination av lån som vi kommer expander under våren. Vi är en naturlig samarbetspartner för lån på 50 till 250 miljoner kronor.

Lite om marknaden:
Jag tror inte på några överraskningar avseende penningpolitiken för 2020, om något är centralbanker mer för lättnader, dock är oförändrat mitt grundtips.
Det har varit en extraordinär utveckling på börserna i USA och omvärlden, det kommer antagligen lugna ner sig 2020. Tillväxtmarknader har halkat efter 2019 och är kanske dem som blir mest intressant 2020 speciellt om ett handelsavtal mellan USA och Kina blir verklighet.
Vinstförväntningar på börsbolag i utvecklade marknader är höga och det kan verka dämpande för fortsatt uppvärdering där.
Kreditspreadar är komprimerade, det kan vara bra att hålla ett öga på hur dessa utvecklas framöver. Vi som inte marknadsvärderar dagligen är skyddade mot rörelser från just detta. Vi har ju inte skrivit upp värden i portföljen under 2019 som rena High Yield fonder gjort, där en stor del av avkastningen 2019 utgörs av kursvinster. Det kan vara bra att ha det i åtanke om ni gör jämförelser.
Det är presidentval i USA och det kan ju skapa en hel del osäkerhet som alltid. Jag är helt säker på Trump kommer leverera marknadspåverkande utspel så håll i hatten.

Här följer några punkter som kan vara värde att följa:
 • Kommer USA sjunka in i en djup avmattning av konjunkturen med dollarfall som påföljd?
 • Brexit eländet är nog inte ur världen trots allt och det kan påverka.
 • Italien har jag varnat för tidigare och gör det igen, det är en potentiell svart svan.
 • Kommer USA starta krig mot Iran? Det är riktigt stökigt där nu som ni vet.
 • Kommer Argentina att ställa in betalningarna och får det återverkningar på utvecklingsmarknaderna?
 • Vad hittar Ryssland på för att störa den politiska stabiliteten i västländerna?
 • Vad händer i Kina? Boom eller Bust?
 • Oljepriset, var tar det vägen? Det hålls uppe på konstlad väg dock kan en utdragen och öppen konflikt med Iran få det att flyga med global avmattning som följd.
 • Kommer det tre decennier långa globala obligationsrallyt se sitt slut, eller är placerarna ännu sugna på att köpa obligationer med garanterad förlust på grund av minusräntorna?

Det finns mycket att fundera på inför 2020 och tiden därefter, lycka till och sitt lugnt i båten.

Nedan följer NAV fördelningen för december månaden.
(Källa: Scandinavian Credit Fund I)
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på www.kreditfonden.se

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

 • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

 • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

 • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

 • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

 • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 5 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign