Share
Preview
Scandinavian Credit Fund I - Februari 2017 (+0,84)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelsen på 1,05 %.


Utvecklingen i februari blev +0,84 med en standardavvikelse på 1,05

Fonden är upp 1,27 hittills i år och det är vi mycket nöjda med.

Vi hade stora inflöden i december och januari så vi började månaden med en rejäl kassa. Vi hade en pipeline som tog hand om över hälften direkt och har fyllt på med fler direktlån under månaden. Då fonden vuxit är vi öppna för lite större lånevolymer än tidigare. Dock är snittutlåningsvolymen fortfarande ca 5mkr så vi har en bra riskspridning i portföljen. Vi har anställt en ny medarbetar till fonden som börjar den 1a mars och som primärt kommer jobba med kredithandläggning och låneadministration.

Finansmarknaderna har levererat bra avkastning i februari. Börserna är upp, långräntor ned, guld upp samt olja upp för att nämna några.

FED antyder att en räntehöjning är möjlig i mars men i marknaden finns det bara stöd för det resonemanget till 50% av de tillfrågade. Obligationshandlarna i USA tror på nästa höjning i juni snart vet vi.

Idag kom inflationsstatistik från Tyskland och årstakten gick upp till 2,2%, pressen på ECB för att börja höja reporäntan kommer öka från Tysklands sida.

I Sverige så levererade Riksbanken oförändrad reporänta och räntebanan ligger fast med första höjning under våren 2018, marknaden hade förväntat sig ett något mer hökaktigt protokoll.

Det är märkligt tycker jag att Riksbanken är så opåverkade av vad som sker i Sverige. Det är bra fart på konjunkturindikatorer generellt och sysselsättningsgraden är den högsta sedan 1992 (82%). Jag tror att Riksbanken kommer vara för sent ute och kan därför tvingas göra mer än de annars hade behövt för att stävja inflationen.

Den utveckling som vi sett i februari bör inte hålla i sig, frågan är vad som ger vika. Rapportsäsongen är snart över och då får börserna titta framåt igen. VIX index är ett Index som mäter volatiliteten på amerikanska börser, indexet är på historiskt låga nivåer och kan naturligtvis ligga kvar där ett tag. Dock gör det inte det för evigt, frågan är inte om utan när det sticker upp i kölvattnet av oro på börserna.

Den politiska risken har inte minskat sedan förra månadsbrevet, jag står fortfarande fast vid min åsikt då att det är den stora nöten att knäcka 2017. Marknaden prisar in en sänkning av bolagsskatten i USA till 15%. President Trump bör snart ge klart besked om denna sänkning annars finns det utrymme för en korrektion av amerikanska börskurser. Han tal till kongressen tolkades positivt och har gett nytt bränsle åt aktiemarknaden.

När du som investerare i Kreditfonden skall bedöma riskerna ska du tänka på om vi i fonden kan göra våra kreditbedömningar på ett bra sätt. Gör vi det minimerar vi risken för kredithändelser och sprider därigenom riskerna i portföljen. Kreditfonden är ytterst begränsat känslig för ränteuppgångar då våra lån värderas enligt RFR2 till upplupet anskaffningsvärde. De marknadsnoterade obligationer vi håller har kort återstående löptid eller är av karaktären FRN:s.

I takt med att fonden växer kan vi få en effektivare riskspridning och därigenom minskar exponeringen mot enskilda låneobjekt.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte den officiella NAV kursen


Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling


Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi: 
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

  • Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: Sentat Asset Management AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare:
PG Magnusson Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Skeppargatan 27, 4tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign