Share
Preview
Scandinavian Credit Fund I - December 2016 (+0,76)

Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter

Den årsbaserade standardavvikelsen ligger på 1,10 %.


Kreditfond eller obligationsfond?

Federal Reserv (FED) levererade sin väntade räntehöjning i december och flaggade för fler, beroende på hur expansiv Trump´s finanspolitik kommer att bli. Jag är helt övertygad om att vi sett botten för långa marknadsräntor. Centralbankerna kommer inte sänka reporäntorna i Europa om inte en katastrofal störning inträffar, de kommer minska sina obligationsköp efterhand som inflationen börjar stiga för att så småningom börja höja reporäntorna under 2018.

Vad betyder detta för kreditfonden?
- Vi är inte en obligationsfond utan en kreditfond.

Vad vill jag ha sagt med detta?
 - Sålunda, när ni tittar på en obligationsfond med marknadsnoterade obligationer gärna med löptider på 1-10 år så är du som investerare exponerad mot rörelser i ex statsobligationsränteförändringar. Obligationsfonder har haft en katastrofal höst och jag tror att vi sett slutet på den stora räntenedgång som egentligen varat sedan 1996 i Sverige. Som jämförelsedata visar Bloombergs Svenska statsobligationsindex en nedgång på 2,29% de tre senaste månaderna samtidigt som Kreditfonden gått upp 2,4%. Fonden har alltså under en kraftig ränteuppgång slagit ett obligationsindex med ca 4,7% och visar ett mycket bra plusresultat. Dessa siffror visar tydligt att Kreditfonden inte är exponerad mot marknadsränterörelser.

När du som investerare i Kreditfonden skall bedöma riskerna ska du tänka på om vi i fonden kan göra våra kreditbedömningar på ett bra sätt. Gör vi det minimerar vi risken för kredithändelser och sprider därigenom riskerna i portföljen. Kreditfonden är inte känslig för ränteuppgångar då våra lån inte marknadsvärderas utan liksom hos bankerna värderas till bokför värde. De marknadsnoterade obligationer vi håller har kort återstående löptid eller är av karaktären ”Floating Rate Notes” (FRN).

Vi hade nytt rekord i inflöde till den 1a december, kul att ni gillar det vi gör, tack.

NAV ökning i december blev 0,76. Det är mycket bra och det ger en ökning av NAV från 100,00 i januari till 106,64 i december.

Allt över 0,5 gör att vi har en årstakt på minst 6,0% med mycket låg volatilitet, den årsbaserade standardavvikelsen ligger på 1,10%.

Avkastning för första året blev 6,64%, det är vi jättenöjda med, vi hade satt som eget mål över 5,0% första året och det klarade vi med råge. I rullande tolvmånaderstal ligger vi de sista sex månaderna snarare närmare 9,0% än 6,0% i årsavkastning efter avgifter.

I takt med att fonden växer kan vi få en effektivare riskspridning och därigenom minskar exponeringen mot enskilda låneobjekt.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras vanligtvis den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte den officiella NAV kursen

Den officiella NAV kursen återfinns på http://fcgfonder.se/fonder/ eller http://kreditfonden.se/investering/fondutveckling/


Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi: 
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

  • Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: SFM Stockholm AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare:
PG Magnusson Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Strandvägen 7A, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign