Share
Preview

Scandinavian Credit Fund I - juni 2018 (+0,85)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,75.
NAV kurs i juni blev 103,75 vilket ger en uppgång på månaden med 0,85 till en standardavvikelse på 0,75. Fonden landar då på en uppgång av 3,75% hitintills för 2018. Stort inflöde igen, fonden har nu passerat 2 mdr kronor.
Vi redovisar en väldigt bra månad och anledningen är följande: Vi får ibland arrangörsprovisioner när vi gör lån, det bidrar positivt. Vidare gjorde vi en för fonden mycket bra obligationsaffär som även den bidrar till den lite högre NAV kursen denna månad. Vi aktiverade en stor del av inkomna medel direkt under juni vilket även det bidrar positivt till NAV utvecklingen.

Vi har på marginalen ökat vår andel marknadsnoterade obligationer denna månad till strax över 10% av AUM, vi behöver denna likviditet för att balansera framtida kassaflöden och det har tjänat oss väl historiskt.


Jag är av den åsikten att marknaden alltid har ett budskap den vill förmedla till oss som följer densamma. Jag har haft fel i utvecklingen av den 10-åriga statsobligationen i USA hittills, den har problem att få ett bekräftat genombrott på 3,0% yield. Vad betyder det?


Aktiemarknaderna handlar dåligt med väldigt volatila prisrörelser, vad betyder det?

FED fortsätter att höja reporänta åtminstone 100-150 bp ytterligare.


Handelskonflikten fortsätter trappas upp.

Trump är helt oberäknelig?

Kina’s börser har gått väldigt dåligt på sistone på grund av den kreditåtstramning som sker där.


Min slutsats av detta är följande:

- Obligationsmarknaderna i USA börjar redan prisa in nästa konjunkturavmattning.

- Börserna är högt värderade och det är svårt att hitta ljuspunkter för att aktier skall vara det mest attraktiva tillgångsslaget på sikt.

Jag måste bara nämna Riksbanken igen även om det börjar bli lite uttjatat. I DI (3/7) har jag fått stöd för min sedan länge bestämda uppfattning att Riksbanken borde höjt för länge sedan av alla möjliga offentliga ekonomer och andra tyckare. Givet att den analys jag gör i texten ovan gäller kommer Riksbanken få allvarliga problem när konjunkturen mattas av igen. Det finns helt enkelt begränsat med ammunition att ta till för dem, skall de sänka reporäntan till minus 3% eller? Den stora avvikelsen började juni 2014 där modellen förespråkade gradvis höjning men där Riksbanken fortsatte sänka till nuvarande nivå.

Enligt den vedertagna modellen ”Taylor Rule Model”, som används för att prognosticera reporäntan och var den bör vara givet nuvarande ekonomisk situation, ger den vid hand att Svensk reporänta bör vara på 3,55% nu.

Vår tillväxt är ju delvis ett resultat av de stora offentliga utgifterna i samband med de stora flyktingströmmar vi haft och de har ju nästan försvunnit nu. Frågetecknen i Europa finns, dock tuffar det på även om det är i långsammare takt än tidigare förväntat.

Kronan borde allt annat lika vara mycket starkare med tanke på de otroligt starka statsfinanser som Sverige har. Det finns alltså andra faktorer som gör att utländska investerare inte ser Sverige som ett attraktivt land att investera i för tillfället.

Har jag rätt kommer kronan ta enormt mycket stryk från redan mycket svaga nivåer.

Fonden har inga kredithändelser under juni att rapportera om.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/investering/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet
Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:

Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare:
Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: Harvest Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Strandvägen 7A, 5tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se

 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign