Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - april 2018 (+0,58)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,78%.

NAV kurs i mars blev 102,32 vilket ger en uppgång på månaden med 0,58 till en standardavvikelse på 0,78. Fonden landar då på en uppgång av 2,32% hitintills för 2018. Stort inflöde igen, fonden är nu på ca 1,8 mdr kronor.
Det är en otrolig förmån att få deltaga i uppbyggnaden av det nya tillgångsslaget ”direktlån till företag” med er hjälp. Vi har idag en årstakt på ganska precis 7,0% i riskjusterad avkastning efter avgifter. Det är mycket bra. Vi växer snabbt, dock växer vår utlåningskapacitet också och nu planerar vi att anställa ytterligare en medarbetare till DCM/Origination teamet. Det börjar bli många personer som är direkt eller indirekt inblandade i förvaltningen av fonden.

Jag får fortsatt frågor rörande vår fastighetsexponering så jag tänkte utveckla den lite mer här. I slutet av april såg det ungefär ut så här:
I kategorin Fastigheter Sverige, Fastigheter Danmark samt Fastigheter Norge ryms blandade projekt. Det är allt från fritidshus, hyreshus till BRF eller motsvarande. Vi är trygga med vår exponering mot dessa sektorer då vi har ett riktvärde på LTV (loan to value) 0,70 för att bevilja lån. Flera av våra innehav har betydligt lägre LTV än detta. Ni kan vidare se att det är en geografisk spridning på dessa kategorier vilket ytterligare diversifierar portföljen inom dessa områden. Utöver dessa är den kategori som är störst rena hyresfastigheter och de är belägna i Stockholms närområde på attraktiva adresser i tillväxtområden. Vi ökade vår exponering mot fastighetssektorn i Stockholms närområde i april med två riktigt fina objekt. Dessa objekt ökade vår exponering mot området vilket i sin tur betyder att vi kommer vara ytterst restriktiva inom den sektorn tills vi kommer under 30% som andel av portföljen igen.

Vi kan konstatera att aktiemarknaderna fortsätter att vara röriga, dock åt andra hållet i april. Fantastiskt starka marknader i Europa under månaden och Stockholm får extra skjuts av den svaga kronan. Nu är flera aktiemarknader tillbaka runt nollstrecket på årsbasis, som sagt berg och dalbana. På tal om svag krona, Riksbanken verkar helt immun mot argument för en ändrad räntebana. Det finns dock ljusglimtar då en ledamot röstade för höjning på sista mötet. Omvärldens förtroende för Riksbanken kan nå nivåer då de helt enkelt struntar i Sverige som investeringsland, det vore mycket olyckligt. Jag är mest orolig för att de börjar höja när svensk ekonomi viker eftersom inflation är en släpande indikator.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationen handlade igenom 3,0% yield ett par gånger under månaden dock är den i stunden strax under. Vi får se när den bryter igenom för gott. Det har kommit lite svagare makrostatistik både i Sverige och Europa på sistone. Det återstår att se om de är början på någon ny trend eller en blipp i kurvorna.

Fonden har inga kredithändelser under april att rapportera om.

Vi
betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare:
Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: Harvest Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Strandvägen 7A, 5tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign