Share
Preview

Scandinavian Credit Fund I - november 2018 (+0,52)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,70

NAV kurs i november blev 106,59 vilket ger en uppgång på månaden med 0,52 och en standardavvikelse på 0,70. Tack för det fortsatta förtroende ni ger oss, vi har ett rekordstort inflöde till fonden i november vilket tar det totala förvaltade kapitalet till strax under 3 mdr kronor.
Vi har lyckats hålla en helt ok NAV kurs trots att det är stökiga marknader runt omkring oss. Det visar att vi är starkt okorrelerade med andra tillgångsslag. Vi har en robust underliggande avkastning i portföljen, det som dämpat avkastningen något är den likviditet som vi bär med oss tack vare det stora förtroende ni ger oss samt att kreditspreadar fortsatt går isär i USA och Europa i november. Detta har påverkat våra marknadsnoterade obligationer som vi håller som likviditetsreserv. Vi tar inte in nyinvesteringar under januari utan nästa tillfälle är februari 2019. Detta kommer ge oss möjlighet att i lugn och ro jobba ut likviditeten i portföljen.

Processen med de kredithändelser som jag tidigare nämnt i höst fortgår och vi räknar med att de är i hamn under första kvartalet 2019. Med det menar jag att det ena objektet då är sålt och det andra blivit kapitaliserat via injektion av nytt aktiekapital.

Säljtrycket på aktiemarknaderna har avtagit och viss återhämtning har skett. Dels för att FED indikerat att man närmar sig räntetoppen och att marknaden bara prisar in en höjning under 2019, dels för att handelskriget mellan USA och Kina gått in i en väntfas och dels för att Italien verkat hamna under radarn för tillfället. En tydlig indikation på att det finns viss riskaptit är att aktiekurserna och valutakurserna på utvecklingsmarknader har i november haft sin bästa månad sedan januari 2018. Vi har även sett ett kraftigt fall av oljepriset från höga nivåer. Det kan bidra till att inflationstrycket hastigt reverseras om fallet fortsätter. Vi får se vad som händer i närtid, jag är övertygad om att det kommer vara fortsatt oroligt på marknaderna tills vidare.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationen handlar återigen under 3,00% yield. Det, tillsammans med avkastningskurvans lutning, är en tydlig indikation på att riskaptiten minskat den senaste tiden. Historiskt har differensen mellan 10 år och 2 års yield varit en bra indikator på en stundande avmattning, alternativt lågkonjunktur. Jag har i grafen (källa: Bloomberg) nedan visat den differensen och som ni ser är den på en mycket låg nivå ur ett bakåtblickande 30 årigt perspektiv. Marknaden börjar redan diskontera att toppen är nådd och att FED snart är klara med räntehöjningar. Vi har bara sett negativ lutning vid tre tillfällen under denna period så det finns anledning att följa denna indikator som en ledande indikator av konjunkturutvecklingen.
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/investering/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Stefan Skrimsjö, Hans Lundholm och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384
Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46
CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign