Share
PreviewScandinavian Credit Fund I - November 2017 (+0,65)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse på 0,85 %.

NAV i november blev +0,65 med en standardavvikelse på 0,85%. Fonden är upp 7,42% hittills i år och det ger en fortsatt årstakt nära 8%...

Det är mycket bra, vi har med råge passerat den lägre målsättningen för fonden på 6,0% och kämpar vidare mot den högre på 8,0% för året.
Vi fick ett rekordinflöde i oktober som vi började jobba med i november. Fonden har nu ett kapital under förvaltning på över 1 mdr kronor. Vi tackar för förtroendet och är ödmjuka och tacksamma inför det ansvar ni ger oss. I ljuset av det så är det en mycket bra månad och ett snitt på 0,6 ger en årstakt på över 7,0% i årsavkastning efter avgifter vilket är helt i linje med vår målavkastning. Vi hade en hyfsad pipeline på lån som vi kunde aktivera i början på månaden. Vi har gått in i ett samarbete med en annan direktlånefond där vi tog en mindre del av ett större lån. Den typen av samarbete hoppas vi att utveckla framöver med fler samarbetspartners.

Vi tog ett aktivt beslut att begränsa inflödet under november trots detta kommer det bli över 100 mkr, som vi kommer aktivera under december och januari. Pipeline ser bra ut så givet inga negativa överraskningar skall nog slutet av 2017 och början av 2018 fortlöpa bra.

Vi har jurister som tittar på en ny avtalsstruktur för fondens engagemang i factoring affärer, kan vi nå hela vägen där ser vi stora möjligheter inom detta område och det är primärt i Finland som dessa investeringar finns.

Fonden har inga kredithändelser under november att rapportera om vilket naturligtvis är bra.

Vi kan konstatera utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden är fortsatt i fokus i media. Jag var på en investeradragning igår där en BRF utvecklare presenterade resultat och deras vy på framtiden. Det som överraskade mig positivt är att det är mycket svårt att kliva av ett påskrivet avtal om köp även om köparen av lägenheten bara betalat 50 000 kronor. Mitt intryck är att en nedgång på 30–40% på icke redan sålda lägenheter klarar bolagen, de kan lösa sina lån men aktievärdet är då utraderat.

Tillgångsvärderingar är på sin högsta nivå sedan 1990 talet och det är sällan som både aktier, obligationer och krediter är detta samtidigt. Inte sedan det glada 20 och 50 talet har detta varit ett faktum. Är detta en uthållig trend? Eller kommer det bli platt fall?

Det är inte min uppgift att sia om framtiden, dock konstaterar jag att som investerare kan det vara klokt att titta över sin portfölj inför 2018 och tänka på vilken inflationsjusterad avkastning jag är nöjd med. Det är nu när alla stjärnor står i zenit som omallokeringarna bör göras, inte när alla andra vill göra det då blir alltid priset sämre.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden.

Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384
Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: Sentat Asset Management AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB

Oberoende värdering:
KPMG AB

Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare:
Harvest Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Skeppargatan 27, 4tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign