Preview
Scandinavian Credit Fund I - April 2017 (+0,70)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelsen på 1,02 %.

NAV i april blev +0,70 med en standardavvikelse på 1,02. Fonden är upp 2,78 hittills i år och det är vi mycket nöjda med...


Nytt starkt inflöde i april, tack för fortsatt förtroende.

Om ni inte redan har sett det så vill jag berätta att Scandinavian Credit Fund fick utmärkelsen ”Rookie of the year” vid Hedge Nordics ”award” ceremoni förra veckan. Vi var i konkurrens med 20 andra nystartade alternativa investeringsfonder 2016 och juryn bestod av 5 stycken oberoende bedömare från placerarkollektivet. Vi är framförallt glada för alla investerare i fonden som får ett kvitto på att andra gjort samma bedömning som ni har av vår strategi och idé.

Nu lite marknad:
Riksbanken valde att utöka sina obligationsköp och flytta en höjning längre bort i tiden, jag blev mycket förvånad med tanke på hur bra aktivitet vi har i Sveriges ekonomi.

Riksbanken har å ena sidan ett inflationsmål och det är utifrån det möjligt att argumentera för deras agerande dock tycker jag att de mycket väl kunnat avvakta och låta den extremt lätta penningpolitiken få ha sin gång oförändrad. Å andra sidan är de rädda för en bostadsbubbla, vad gör den rationella konsumenten när pengar är billiga och hon har köpt det hon behöver för konsumtion? – jo hon lånar till bostadsköp och fortsätter att driva upp priserna i en bristmarknad. Amorteringskrav och andra åtgärder har ringa påverkan på bostadsköparnas agerande för tillfället. Riksbanken eldar alltså på ett beteende med ena handen samtidigt som de fördömer det med andra.

Vidare så har regleringarna på bankerna lett till att små och medelstora företag har det jättesvårt att få lån i banksystemet, vilket Scandinavian Credit Fund gynnas av.

Var vill jag leda med detta, - jo, vi är i en stor strukturomvandling av det finansiella systemet och det kommer fortsätta att gynna nya former av aktörer på kreditmarknaderna för överskådlig framtid.

Detta funderar jag på för stunden:
S&P 500 är upp över 6,6% hittills i år drivet av förväntningar på Trump’s ekonomiska politik och att FED inte kommer höja lika aggressivt som delar av marknaden trodde tidigare i år, globalindex är upp ca 8% på årsbasis, vi ser en spektakulär start på året för aktier.

Jag vill bara nämna några varningsindikatorer som marknaden inte bryr sig om för tillfället:
1. Citi Economics överraskningsindex visar på att ekonomisk statistik kommer ut svagare än förväntat både i USA och globalt.
2. Företagsutlåningen i USA är överraskande svag.
3. Kontokorts fallissemang ökar i USA.
4. Missade räntebetalningar på företagslån ökar igen från att fallit konstant sedan 2010 i USA.
5. Yieldkurvan i USA har flackat från 135 bp mellan 2 och 10-åriga treasuries till ca 90 bp idag.
6. Analytiker förutspår fallande lönsamhet för små företag i USA.

Vidare har vi valet i Frankrike på söndag som kan vända upp och ner på hela EU om Le Pen vinner samt Nordkorea som kan blossa upp när som helst.

Det finns som sagt bra argument för att inte ligga maxinvesterad i aktier just nu, det har varit en fantastisk resa hittills i år och det kan vara en bra tidpunkt att se över portföljen innan sommaren. Den gamla devisen ” sell in may and walk away” har fungerat förut.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte den officiella NAV kursen

Den officiella NAV kursen återfinns på kreditfonden.se/Investering/Fondutveckling


Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi: 
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

  • Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: Sentat Asset Management AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare:
PG Magnusson Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Skeppargatan 27, 4tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign