PreviewMarknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse på 0,87 %.

Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr!
Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr. Begränsningen om 75 mkr har vi tidigare meddelat den 7 november, vilket går att läsa här nedan i kursiv text.

Meddelande om tilldelning kommer att ske i början av december.

De teckningsanmälningar som från idag och framåt kommer in läggs för turordning inför emissionen den 2 februari 2018 där fonden netto tar emot 300 mkr samt teckning från plattformsmotparter (handel i bulk).

Stockholm den 20 November 2017
Scandinavian Credit Fund I AB
Styrelsen


Vi har haft ett år utöver förväntan med inflöden i fonden och passerade den 1 november en miljard i förvaltat kapital efter den senaste emissionen om ca 188 mkr. Vi tackar alla kunder och finansiella rådgivare för det förtroendet!
Under hösten har vi börjat prata om att eventuellt begränsa fondens inflöde i ett led att hålla vår målavkastning om 6–8% över tid. Vi går strax in i en period med jul- och nyårsfirande, en tid då vårt verksamhetsområde med direktutlåning har tendenser att minska eller helt avstanna
Mot ovan bakgrund, vår tro om framtida inflöden till fonden och den kännedom vi har idag gällande utlåning har styrelsen beslutat om att begränsa fondens inflöden vid kommande emissionstillfällen enligt nedan.

Emission 11 den 1 december 2017
Fonden tar
netto emot 75 mkr samt teckning från plattformsmotparter. Tilldelning av de 75 mkr sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut. Likviden ska vara tillgänglig i depå eller på fondens emissionskonto vid emissionstillfället. Om fonden styrelse bedömer att fonden kan ta emot ett större inflöde utifrån känd utlåning kan så ske och sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut.

Emission 1 den 1 februari 2018
Fonden tar netto emot 300 mkr samt teckning från plattformsmotparter. Tilldelning av de 300 mkr sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut. Likviden ska vara tillgänglig i depå eller på fondens emissionskonto vid emissionstillfället. Om fonden styrelse bedömer att fonden kan ta emot ett större inflöde utifrån känd utlåning kan så ske och sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut.

Kommande emissioner under 2018
Efter genomförd emission den 1 februari 2018 kommer fondens styrelse att besluta om det från mars och framåt kommer att finnas en begränsning av inflöden till fonden.

Begränsningen sker i enlighet med p5.6 Tilldelning i upprättat grundprospekt avseende program för kapital- och vinstandelslån emitterade av Scandinavian Credit Fund I AB (publ), organisationsnummer 559008–0627. Grundprospektet har upprättats av styrelsen för Fonden i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Grundprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 31 januari 2017 i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (”LHF”).

Stockholm den 6 November 2017
Scandinavian Credit Fund I AB
Styrelsen

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med att lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode:
1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning:
4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen:
15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering:
100 000 kr

ISIN:
SE0007897384
Handelskod:
SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare:

Sentat Asset Management AB
Förvaltningsinstitut:
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare:
Harvest Advokatbyrå AB
Oberoende värdering:
KPMG AB
Revisor:
PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Skeppargatan 27, 4tr Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign