Share
NAV kurs för augusti blev 102,44
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Scandinavian Credit Fund I - augusti 2020 (+0,53)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
Avkastningshistorik
NAV kurs för augusti blev 102,44 en uppgång på månaden med 0,53 med en standardavvikelse på 0,92. Det tuffar på i stadig takt och det är mycket bra.

Vi har inflöden i augusti på 11 mkr stort tack för det.

Nyutlåningen och omstruktureringar var ca 65 mkr i augusti och det är relaterat till existerande krediter och åtaganden som redan avtalats.

I september kommer fonden att betala ut samtliga kvarvarande begäran om Inlösen från juni, juli och augusti. Fonden har därmed ingen prorata kö längre.

Vi ser ett ökat intresse bland låntagare både nya och gamla, det bådar gott för framtiden. Det finns ett liv bortom Corona som tur är.

1. Presidentvalet i USA.
Jag tror att det blir en extremt smutsig historia där sittande administration kommer använda alla till buds stående medel för att misskreditera demokraternas kandidat.

Jag är mest orolig för att Trump inte kommer lämna över makten om Biden vinner, vilket jag i och för sig inte tror han gör.

Biden vinner nog antalet röster och Trump elektorsrösterna, ingen av kandidaterna kommer erkänna sig besegrad. Det riskerar att bli nya kravaller i ett sådant läge. Det kan leda till en upptrappad våldspiral, med oanade konsekvenser för USA och omvärlden som en följd av detta. Det är ett önskescenario för Putin samt Xi och det lämnar spelplanen öppen för dessa och andra diktaturer runt om i världen. Jag hoppas jag har fel men det jag beskrev är definitivt en alltför möjlig utgång av valet.

Blir det på detta sätt lär riskfyllda tillgångar få det svårt.

Givet att Trump vinner tror jag börsen fortsätter handla stabilt om det inte blir kaos som följd, en seger för Biden är mer oklar, det beror på hur hans skattepolitik utformas.


2. Hur länge kan den ultralätta penningpolitiken stödja tillgångsmarknader?
Aktier och krediter mår alldeles utmärkt i det rådande klimatet, är det en bubbla eller finns det stöd i den reala ekonomin för det vi ser? Helt klart att mycket är in prisat i tillgångspriser och nu är det upp till fundamentala faktorer att komma ikapp.

Det som är positivt i den rådande andra vågen av Covid-19 är att länder som drabbas inte verkar stänga ner igen utan går på den "svenska" linjen.

Det är blandad statistik som kommer, det mesta tyder på klara förbättringar, dock är återhämtningen inte entydigt stark överallt.

Nedan ser ni fonden i jämförelse med Affärsvärldens generalindex sedan start. Det finns olika vägar till Samarkand och en kombination av bägge verkar vara att föredra beroende på riskaptiten.

Fondens utveckling sedan start i grafisk form
Avkastning sen start

Nedan ser ni NAV fördelning och huvudsektorer som fonden placerat i
Sektorfördelning
Vi vill även påminna om den sammanfattning vi har på hemsidan med "Frågor och svar" angående inlösen som uppkommit under senaste tiden.
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på Nordic Growth Market (NGM) – Main Regulated är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/scandinavian-credit-fund-i/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög marknadsriskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen Nordic Growth Market (NGM) – Main Regulated (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 7 mdr.

Riskhantering

Att investera i Scandinavian Credit Fund I AB (publ), nedan kallat "Kreditfonden", innebär en låg marknadsrisk eftersom fonden investerar huvudsakligen i säkerställd utlåning i form av onoterade direktlån. Direktlån har låg till obefintlig samvariation till tillgångsslagen aktier och räntor.

De främsta riskerna i Kreditfonden är kreditrisk och likviditetsrisk. Läs mer i Informationsbroschyren hur vi på Kreditfonden minimerar kreditrisk genom noggranna kreditbedömningar. Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Därefter sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kreditupplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning, affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till riskmitigering i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: Sirpa Brathall Andersson, Finserve Nordic AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av Informationsbroschyr och Allmänna villkor och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i Informationsbroschyr och Allmänna villkor och uppgifterna i detta månadsbrev skall Informationsbroschyr och Allmänna villkor uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i Informationsbroschyr och Allmänna villkor avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Informationsbroschyr och Allmänna villkor kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign