Share
NAV kurs i augusti blev 103,56
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nordic Factoring Fund logo
Nordic Factoring Fund - augusti 2020 (+0,57)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
NFF avkastning
NAV kurs i augusti blev 103,56 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57. En utmärkt månad som är över målsättningen på rullande tolvmånaderstal på minst 6%.

Inflöde på 17 mkr stort tack för det!

Nyutlåningen i augusti var ca 100 mkr. Fonden är fullinvesterad och allt som ni sätter in nu kommer sättas i arbete direkt året ut.

Vi får en hel del propåer om samarbete rörande fakturaköpsfinansiering. Vi säger dock nej till de flesta, det är många som vill in i den marknaden och det är ett intressant tillgångsslag som varit otillgängligt för privata investerare tidigare.


1. Presidentvalet i USA.
Jag tror att det blir en extremt smutsig historia där sittande administration kommer använda alla till buds stående medel för att misskreditera demokraternas kandidat.

Jag är mest orolig för att Trump inte kommer lämna över makten om Biden vinner, vilket jag i och för sig inte tror han gör.

Biden vinner nog antalet röster och Trump elektorsrösterna, ingen av kandidaterna kommer erkänna sig besegrad. Det riskerar att bli nya kravaller i ett sådant läge. Det kan leda till en upptrappad våldspiral, med oanade konsekvenser för USA och omvärlden som en följd av detta. Det är ett önskescenario för Putin samt Xi och det lämnar spelplanen öppen för dessa och andra diktaturer runt om i världen. Jag hoppas jag har fel men det jag beskrev är definitivt en alltför möjlig utgång av valet.

Blir det på detta sätt lär riskfyllda tillgångar få det svårt.

Givet att Trump vinner tror jag börsen fortsätter handla stabilt om det inte blir kaos som följd, en seger för Biden är mer oklar, det beror på hur hans skattepolitik utformas.

2. Hur länge kan den ultralätta penningpolitiken stödja tillgångsmarknader?
Aktier och krediter mår alldeles utmärkt i det rådande klimatet, är det en bubbla eller finns det stöd i den reala ekonomin för det vi ser? Helt klart att mycket är in prisat i tillgångspriser och nu är det upp till fundamentala faktorer att komma ikapp.
Det som är positivt i den rådande andra vågen av Covid-19 är att länder som drabbas inte verkar stänga ner igen utan går på den "svenska" linjen.

Det är blandad statistik som kommer, det mesta tyder på klara förbättringar, dock är återhämtningen inte entydigt stark överallt.

Nedan ser ni fondens utveckling sedan start och den avkastar strax över 6% i årstakt, helt enligt plan.
Nedan kan ni se vilken typ av företag vi finansierar fakturaköp ifrån.

Fonden utnyttjar sin möjlighet till belåning, därav de positiva och negativa allokeringstalen.
Portföljfördelning
Aktuella tider för teckning och aktuellt belopp vid var tidpunkt finner ni på vår hemsida,  https://kreditfonden.se/nordic-factoring-fund/
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/nordic-factoring-fund/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Nordic Factoring Fund i korthet

Strategi:
Fonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till factoring med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i factoring till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 7-9%
Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Fonden tillämpar riskspridning på sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder direktutlåning till factoring.
- Fondens
totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand och Peder Broms.
Investera i Nordic Factoring Fund - 5 självklara anledningar

  • Genom Nordic Factoring Fund får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Fondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar 7-9 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på factoring till företag är stor genom vårt nätverk

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Emission görs månadsvis i primär-marknaden när fonden har ett nytt investeringsobjekt och kommer begränsas till det aktuella kapitalbehovet vid var tidpunkt.

Nordic Factoring Funds strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 4 mdr.

Riskhantering

Att investera i Nordic Factoring Fund AB (publ), nedan kallat "fonden", innebär en låg marknadsrisk eftersom fonden investerar huvudsakligen i säkerställd utlåning i form av onoterade direktlån genom factoring. Direktlån har låg till obefintlig samvariation till tillgångsslagen aktier och räntor.

De främsta riskerna i fonden är kreditrisk och likviditetsrisk. Läs mer i Informationsbroschyren hur vi på fonden minimerar kreditrisk genom noggranna kreditbedömningar.
Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts fakturaportfölj.
Utöver den utvärdering som görs av fonden görs även en kreditupplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Fondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till riskminskning i fonden.

Säkerhet för de lämnade lånen består primärt av fakturor eller fordringsrätter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte, se, https://kreditfonden.se/nordic-factoring-fund/, för aktuella emissioner.
Inlösen: Begäran om inlösen ska vara Emittenten tillhanda senast fyra (4) månader före årsskifte det vill säga senast den 1 september före den Bankdag som inlösen begärs. Investerare som begärt inlösen inom föreskriven tid har dock rätt att senast den 1 oktober ångra (återkalla) sin anmälan om inlösen. Begäran om inlösen kan dock endast återkallas om Emittenten medger det.
Inlösen sker till den NAV-kurs som bestäms vid utgången av det kalenderår närmast före inlösendagen. Vinstandelslånen ska på begäran inlösas på den sjunde (7) Bankdagen efter Inlösendagen.

Begäran om inlösen vid annan tidpunkt kan tillställas styrelsen och beviljas under förutsättning av att det går att matcha uttaget med ny insättning vid kommande månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0012116382
Bloomberg: NORFACT
Handelskod (NGM): NFF Kapbevis 1
LEI KOD: 5493008E8ZRX6WPJYW44

CFI: DBZUFR
FISN: FACTFUND/ZERO DEBT 20490104


AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut: Mangold Fondkommission AB
Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: Sirpa Brathall Andersson, Finserve Nordic AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur NORDIC FACTORING FUND (publ) ORG. NR. 559175-1317 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Nordic Factoring Fund AB att ta del av Informationsbroschyr och Allmänna villkor och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i Informationsbroschyr och Allmänna villkor och uppgifterna i detta månadsbrev skall Informationsbroschyr och Allmänna villkor gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Nordic Factoring Fund AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Nordic Factoring Fund AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i Informationsbroschyr och Allmänna villkor avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Nordic Factoring Fund AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Nordic Factoring Fund AB och de risker som är förknippade därmed. Informationsbroschyr och Allmänna villkor kan laddas ner från hemsidan: https://kreditfonden.se/nordic-factoring-fund/
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign