Share
Preview
NAV kurs för juli blev 101,91
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Scandinavian Credit Fund I - juli 2020 (+0,60)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
Avkastningshistorik
NAV kurs för juni blev 101,91, en uppgång på månaden med 0,60 och en standardavvikelse på 0,93.

Vi har inflöden i juli på 7 mkr stort tack för det!

Nyutlåningen var ca 30 mkr i juni och det är relaterat till existerande krediter och åtaganden som redan avtalats.
Vi levererar ett riktigt bra NAV och det som bidrar lite extra är ett marknadsnoterat innehav som var lite nedtryckt och nu bidrar med ca 10 punkter. Vi gör IFRS 9 avsättningar som belastar NAV med ca 5 punkter.

Vi återlöser ca 300 mkr i augusti, vilket gör att hela inlösen för april och maj är återlösta.

Marknaden
 • Guld sätter ny högsta nivåer och det är ju en värdebevarande tillgång som köps i tider av oro eller rädsla för inflation.
 • Börserna är på nya högsta för Tech aktier eller på nästan samma nivå som i början på året.
 • Kreditspreadar har återhämtat en stor del av tappet från i mars/april.
 • Statsobligationer med löptid på 10 år handlas till negativ ränta i flera länder eller nära noll.
 • Centralbanker håller reporäntor på noll eller nära på i de flesta länder av betydelse för global tillväxt.
 • Centralbanker flödar ekonomin med likviditet genom köp av statspapper och likviditeten i systemet svämmar över.
 • Finanspolitiken planerar för tillväxtbefrämjande stimulanser för att återstarta ekonomierna när man kan se bortom covid-19.
 • Kraftigt fallande BNP tillväxt de största fallen sedan andra världskriget.
 • Arbetslösheten skenar och unga riskerar att stå utanför arbetsmarknaden en lång tid framöver.
 • Oljepriset riskerar att kollapsa om inte OPEC kan komma överens långsiktigt.
 • EU har kommit överens om en fond och bidrag till länder i Europa som drabbats extra hårt av Corona krisen. Det är i sig positivt att ledarna kommit överens. Det som är lite kuriosa är att Italien i sin nya budget har med underfinansierade reformer som skattesänkningar.
 • Bloomberg skriver i en artikel i helgen att en stor risk framöver i Europa är hushåll som inte kommer klara sin privatekonomi och att de kommer behöva söka försörjningsstöd. Bolag med exponering mot konsumentkrediter är det nästa potentiella surdeg?

Dessa indikatorer är motsägelsefulla och gör att det är extra svårt att sia om tillgångspriser framöver.

Guldpriset indikerar att inflationen kommer ta fart och att ekonomierna ramlar in i kaos och att återhämtningen misslyckas vilket är det värsta scenario som jag kan tänka mig.

Det är stor skillnad på utbud och efterfrågan av varor och tjänster, det så kallade efterfrågegapet. Efterfrågegapet är stort och det indikerar att inflationen är långt bort i tiden. Det indikerar fallande priser, inte stigande, och det manifesteras av statsobligationsräntor, arbetslöshet samt BNP tillväxt vilket talar för att obligationsräntor kommer vara låga för lång tid framöver.

Då kommer frågan: vad händer om centralbanker slutar köpa statspapper och andra räntebärande skuldebrev och med priset på dessa???
Borde inte priset på falla kraftigt dessa om guldet ha rätt priserna?

Varför tar jag då upp detta?
 • Jo, jag vill påstå att det kommer vara stökigt lång tid framöver och vi kommer få se större volatilitet på tillgångar än vi är vana vid även under tider av lugn marknad.
 • Det brukar komma en krasch vart 10:onde år och det är väl så lång tid det tar för oss att glömma bort de lärdomar vi borde dragit av förra kraschen.

Grafen nedan visar överraskningsindex för Sverige under en 10 års period. Vi kan se att statistiken överraskat positivt den senaste tiden och det bekräftas av tillgångspriser, är det dags för sämre tider eller fortsätter det starkt?
Bloomberg
Källa: (Bloomberg)

Sammanfattningsvis borde det ovan nämnda attrahera investeringar till produkter med relativt låg volatilitet och tydlig riskprofil.

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har en tydlig riskprofil och det är kreditrisk, när ni investerar i den skall ni göra en bedömning av vår förmåga att göra relevanta och förstklassiga bedömningar av företagen som vi lånar ut till. Vidare är en del av verksamheten att hantera krediter med utmaningar och där kommer vår förmåga att förädla tagna panter in som en viktig parameter.
Till stöd för detta finns vårt investeringsteam som består av 6 personer och kreditkommittén som består av tre personer varav två är externa medlemmar.

Fondens utveckling sedan start i grafisk form
Avkastning sen start

Nedan ser ni NAV fördelning och huvudsektorer som fonden placerat i
Sektorfördelning
Vi vill även påminna om den sammanfattning vi har på hemsidan med "Frågor och svar" angående inlösen som uppkommit under senaste tiden.
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på Nordic Growth Market (NGM) – Main Regulated är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/scandinavian-credit-fund-i/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

 • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

 • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

 • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

 • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

 • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen Nordic Growth Market (NGM) – Main Regulated (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 7 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: Sirpa Brathall Andersson, Finserve Nordic AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av Informationsbroschyr och Allmänna villkor och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i Informationsbroschyr och Allmänna villkor och uppgifterna i detta månadsbrev skall Informationsbroschyr och Allmänna villkor uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i Informationsbroschyr och Allmänna villkor avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Informationsbroschyr och Allmänna villkor kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign