Share
Preview
NAV kurs för maj blev 100,84
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Scandinavian Credit Fund I - maj 2020 (+0,43)
Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter
...med en årsbaserad standardavvikelse om 0,95
Avkastningshistorik
NAV kurs för maj blev 100,84 en uppgång på månaden med 0,43 med en standardavvikelse på 0,95.

Vi hade inflöden på 15 mkr stort tack för det.

Covid-19 fortsätter att påverka oss i det dagliga livet. Det är dock positivt att Europa verkar vara på gång med att öppna upp sina samhällen igen. Jag anser att en fungerande ekonomi är en förutsättning för god hälsa till alla, utan en fungerande ekonomi har vi inte råd att betala för god sjukvård och utveckla de brister som gjorts sig synliga de sista månaderna.
Italien gör lite annorlunda på tal om god sjukvård de låter andra länder betala för deras offentliga utgifter däribland sjukvård, det fungerar så länge andra länder är beredda att finansiera deras överkonsumtion.
Sverige har råd att öka sina finanspolitiska åtgärder rejält och ändå vara inom ramen för EU:s skuldmål. Det kommer behövas framöver, oavsett vilken färg det är på ladorna. EU eller EMU, en finanspolitisk union kryper närmare, kan då Sverige stå utanför en gemensam valuta eller lämna EU?? Blir en intressant fråga att följa så småningom.

NAV belastas i maj av normala IFRS avsättningar, vi taktar mot vår prognos på plus 3 procent för året, idag finns ingen anledning att ändra den.

På förekommen anledning vill jag förklara pantsättning och acceleration av säkerheter med en analogi:

 • Anta att en privatperson har ett lån på sin bostad på 70kr, bostaden är värderad till 100kr.
 • Lånet är ställt till privatpersonen.
 • Anta nu att privatpersonen tyvärr inte kan fullfölja sina räntebetalningar och amorteringar till banken.
 • I detta skede gör först banken allt för att hjälpa låntagaren att fullfölja sina åtagande genom rådgivning, dialog och föreslagna privatekonomiska åtgärder.
 • Om detta inte fungerar säger banken upp lånet och tar sin pant som i det här fallet är en fastighet värderad till 100kr.
 • Banken säljer därefter fastigheten direkt, eller efter att ha haft den i sin ägo tills marknaden är gynnsam för försäljning, precis som man gjorde på 90-talet, och där man för övrigt tjänade mycket pengar på detta förfarande.
 • Banken får sina 70 kr plus omkostnader och lånet löses. Överstigande belopp efter försäljning går tillbaka till låntagaren.

Detta beskrivna scenario är i princip exakt detsamma som när fonden hanterar en nödlidande kredit. Det finns dock en väsentlig skillnad gentemot villalånshantering som ligger i att att när fonden ”kallar en pant” uppstår ofta en situation där eventuella överskott till stor del kan gå tillbaka till er andelsägare. På så sätt kan en ”nödlidande kredit” faktiskt generera en väsentlig vinst som faktiskt överstiger det vi skulle ha tjänat om krediten inte hade varit nödlidande.

Lite marknad
Riskfyllda tillgångar har fortsatt sin resa norrut under maj månad och det står väl ganska klart att en V-formad återhämtning är i korten enligt den prissättningen. Lyssnar man på centralbankschefer av betydelse så är en mer försiktig återhämtning ett troligare scenario. Det är dock inget ovanligt att den reala ekonomin och det som prissätts i de finansiella marknaderna inte går hand i hand. ”Buy on the rumors sell on the facts” en devis som fortfarande håller.

En liten jämförelse med OMX sedan start. Resan till målet kan vara olika bara man kommer fram.
Bloomberg
Källa: (Bloomberg)


Vidare en jämförelse med Kredit hedge fond index
Jämförelse kredit hedge fond index

Nedan kan ni grafiskt se hur det gått sedan start
Avkastning sen start

Nedan ser ni övergripande NAV fördelat på sektorer
Sektorfördelning
Vi vill även påminna om den sammanfattning vi har på hemsidan med "Frågor och svar" angående inlösen som uppkommit under senaste tiden.
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på Nordic Growth Market (NGM) – Main Regulated är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen då det kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

Den officiella NAV kursen återfinns på https://kreditfonden.se/scandinavian-credit-fund-i/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand
Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi:
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik:
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand och Peder Broms.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

 • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

 • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

 • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

 • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

 • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen (primärmarknaden). Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen Nordic Growth Market (NGM) – Main Regulated (sekundärmarknaden) genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 7 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år
Prestationsbaserat arvode:
2
0% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte
Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr
Nominellt belopp: 1 kr

ISIN: SE0007897384

Bloomberg: SCACRFI
Handelskod (NGM): SCF kapbevis 2
LEI KOD: 549300HCDWZ23155US46

CFI: DBZXXR
FISN: SCANDCRED/ZERO DEBT 20370123

AIF-förvaltare: Finserve Nordic AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
ABG Sundal Collier ASA
Oberoende värdering: KPMG AB
Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB
Legal rådgivare: DLA Piper Advokatbyrå AB
Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av Informationsbroschyr och Allmänna villkor och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i Informationsbroschyr och Allmänna villkor och uppgifterna i detta månadsbrev skall Informationsbroschyr och Allmänna villkor uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i Informationsbroschyr och Allmänna villkor avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Informationsbroschyr och Allmänna villkor kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm, Sweden

Besöksadress
Riddargatan 30, 2tr, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se 
 
Du får det här mailet för att du är en kund till Kreditfonden eller prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du inte längre vill få dessa brev, kan du avsluta din prenumeration.

Email Marketing by ActiveCampaign