Preview
Scandinavian Credit Fund I - November 2016 (+0,81)

Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter

Den årsbaserade standardavvikelsen ligger på 1,12 %.


Vi hade nytt rekord i inflöde till den 1a december...

...det är vi tacksamma för. I takt med att vi kan leverera det vi sagt och att fler förstår vad vi gör ökar intresset för fonden och det är kul.

Vi har nu resultatet av valet i USA och vi har sett en tydlig reaktion på marknaden efter Trump´s uttalanden. Han utlovar en kraftigt expansiv finanspolitik för att få fart på USA´s ekonomi. Detta har bland annat gett:

-  Långa obligationsräntor har stigit med ca 70 räntepunkter, till i skrivande stund 2,40%, det är i den  relativa världen en enorm ränterörelse.
-  US dollar har stärkts kraftigt
-  Metaller, speciellt koppar har gått upp mycket i pris.
-  Börser i USA har gått starkt

Resten av världen har följt med förutom tillväxtländer vars valutor försvagats mot US dollar.

I Sverige har vi sett långräntor stiga rejält och kronanförsvagning mot våra viktiga handelspartners. Detta bör vara en välkommen tidig julklapp till Riksbanken, trots detta pratar de om fortsatta lättnader. Jag hoppas de inte gör något på ett tag och låter valutaförsvagningen slå igenom. Jag är annars lite orolig för att inflationen, när den tar fart stiger okontrollerat.

I USA har nyemissionsaktiviteten i High Yield marknaden dämpats rejält och det är ett tecken på att låntagarna inte anpassat sig till ett högre ränteläge ännu. I Europa är dock aktiviteten hög och det kan vara ett tecken på att låntagarna tror att det extrema lågränteläget är över även här.

Omröstning i Italien på söndag kan leda till att EU fientliga krafter tvingar premiärministern att avgå, kan vara en potentiell trigger för oro i Europa.

För fonden som i huvudsak investerar i lån som inte påverkas av marknadsränterörelser är detta bra, vi kan fortsätta ha en stabil avkastning så länge vi gör vår kreditanalys på ett bra sätt.

NAV ökning i november blev 0,81 %. Det är mycket bra och vid november månads utgång är hela fonden fullinvesterad.

Vi fortsätter vårt nätverkande genom att träffa potentiella samarbetspartners med tanke på utlåning, det går fortsatt mycket bra. Detta är en process vi gör hand i hand med att AUM växer. Vi är lika måna om vår marknadsföring på skuldsidan som på tillgångssidan.

Allt över 0,50 gör att vi har en årstakt på minst 6,0 % med mycket låg volatilitet, den årsbaserade standardavvikelsen ligger på 1,12 %.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Vid utgången av november ställer vår marknadsgarant kurs 103 i fonden vilket naturligtvis inte speglar verkligheten, vi beklagar att ni kan ha fått en felaktig värdering av era innehav per den sista november.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden så får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad. Det som visas under månaden är inte, jag vill betona inte den officiella NAV kursen utan priset i sekundärmarknaden via NGM.

Den officiella NAV kursen återfinns på http://fcgfonder.se/fonder/ eller http://kreditfonden.se/investering/fondutveckling/


Med vänliga hälsningar
Fredrik Sjöstrand

Scandinavian Credit Fund I
i Korthet


Strategi: 
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden.
Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-8%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
- Kreditfonden tillämpar riskspridning på  sin portföljsammansättning.
-
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
-
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam:
Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Stefan Skrimsjö.
Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

  • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

  • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-8 % per år med låg volatilitet.

  • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.

  • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

  • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

  • Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.
Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: SFM Stockholm AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant:
Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare:
Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare:
PG Magnusson Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB
Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed. 
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan kreditfonden.se.
Postadress
Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress
Strandvägen 7A, Stockholm

E-post

info@kreditfonden.se
 
 
 
 


Email Marketing by ActiveCampaign